Javni poziv - priprema Predloga fiskalne strategije Crne Gore za period 2024-2027. godine

Objavljeno: 27.02.2024. 13:36 Autor: Ministarstvo finansija

                               Ministarstvo finansija upućuje

J A V N I   P O Z I V

Organima, organizacijama, udruženjima i građanima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) za uključivanje u pripremu Predloga fiskalne strategije Crne Gore za period 2024-2027. godine

Članom 17, Stav 1, Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl.list CG", br: 125/23) propisano je: "Fiskalnu strategiju za period trajanja mandata Vlade donosi Skupština".

U skladu sa zakonom, Vlada će do kraja drugog kvartala 2024. godine usvojiti Predlog fiskalne strategije Crne Gore za period 2024-2027. godine, koji će potom uputiti Skupštini Crne Gore na usvajanje.

Naime, polazeći od identifikovanih ključnih politika u oblasti fiskalnog upravljanja, Fiskalnom strategijom 44. Vlada Crne Gore će predstaviti ključne mjere u oblasti poreskog sistema, reformi socijalnog, zdravstvenog, penzionog i javnog sektora, upravljanja javnim dugom, kao i drugim prioritetnim oblastima u periodu trajanja mandata Vlade.

Cilj Fiskalne strategije je sprovođenje odlučne i sveobuhvatne fiskalne konsolidacije, kako bi se racionalizovali budžetski troškovi i omogućilo da Crna Gora sve svoje tekuće obaveze finansira iz tekućih prihoda. Racionalnim upravljanjem troškovima stvoriće se dodatni fiskalni prostor za sprovođenje razvojnih politika i inicijativa koje garantuju dugoročno održiv ekonomski rast.

Polazeći od mjera reformi koje će biti sastavni dio Reformske agende u okviru Plana rasta EU, kao i Programa ekonomskih reformi, shodno novoj metodologiji Evropske komisije, uvažavajući preporuke međunarodnih organizacija, Fiskalna strategija će obuhvatiti dodatne reformske mjere kojima će se doprinijeti ostvarivanju ključnih ciljeva fiskalne politike.

Fiskalna strategija Crne Gore će obuhvatiti relevantna poglavlja makroekonomskog i fiskalnog okvira sa projekcijama na srednji rok kao i identifikovanim rizicima, mjere fiskalne politike, upravljanje javnim dugom, ispunjenje zacrtanih ciljeva i fiskalnih pravila, kao i relevantne sektorske reforme i sagledavanje održivosti javnih finansija na dugi rok.

U dokumentu će se predstaviti prioriteti fiskalne i sektorskih politika, koje će biti usmjerene na jačanje makroekonomske i stabilnosti javnih finansija, kao i povećanje finansijske stabilnosti.

Fiskalna politika planira se i realizuje u skladu sa sljedećim kriterijumima:

1. Ostvarivanje suficita tekuće budžetske potrošnje;

2. Ostvarivanje primarnog budžetskog suficita;

3. Odgovorna politika zaduživanja za kapitalne projekte koji stvaraju dodatnu vrijednost u ekonomiji i otplatu ranijih obaveza, u cilju obezbjeđenja fiskalne održivosti.

Fiskalna strategija će sadržati politike fiskalnog prilagođavanja kroz predlaganje reformskih rješenja u oblastima: socijalnog, zdravstvenog i penzijskog sistema, javnog sektora i lokalne samouprave, kao i poreske politike.

Cilj ovog poziva je da se zainteresovana javnost, uključi u predlaganje i kreiranje mjera fiskalne i sektorskih politika Vlade Crne Gore, kroz predlaganje konkretnih mjera i projekata čijom realizacijom će se obezbijediti konsolidacija javnih finansija, ojačati makroekonomska stabilnost i unaprijediti konkurentnost zemlje i, posljedično, poboljšati životni standard svih građana.

Shodno navedenom, pozivamo zainteresovanu javnost da svojim predlozima, sugestijama i komentarima doprinese poboljšanju kvaliteta dokumenta i da doprinos unaprjeđenju dijaloga javnog sektora sa svim zainteresovanim stranama.

Sve inicijative, predloge, sugestije i komentare, zainteresovana javnost može dostaviti u pisanom obliku na adresu: Stanka Dragojevića 2, Podgorica, kao i u elektronskom obliku na e-mail: ivana.radojicic@mif.gov.me, u formi koja je sastavni dio ovog poziva.

Konsultovanje zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Predloga fiskalne strategije trajaće do 18. marta 2024. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?