Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva/ije stručna/ne konsultanta/kinje za učešće u radu Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje

Objavljeno: 10.03.2021. 16:00 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

U skladu sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” br. 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

nevladinim organizacijama za predlaganje dva/ije stručna/ne konsultanta/kinje za učešće u radu

Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)

 

Nevladine organizacije će u Koordinacionom odboru za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom Konvencijom imati dva/ije predstavnika/ce.

 

Nevladina organizacija može predložiti jednog konsultanta/kinju.

 

Pravo predlaganja stručnog/ne konsultanta/kinje za učešće u radu Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom imaju nevladine organizacije čija su područja djelovanja:

 

- unaprijeđenje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, 

- vaspitanje i obrazovanje žena, 

- ekonomsko osnaživanje žena, 

- nasilje u porodici, sa akcentom na nasilje nad ženama,

- učešće žena u političkom i javnom životu;

 

Nevladina organizacija može predložiti stručnog/nu konsultanta/kinju za učešće u radu Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom ako ispunjava sljedeće kriterijume: 

 

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva iz člana 4 stav 1 ove uredbe; 

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zaštitom od nasilja nad ženama i nasilja u porodici; 

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zaštitom od nasilja nad ženama i nasilja u porodici; 

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha); 

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

 

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog konsultanta/kinje, dostavi:

 

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija; 

- kopije akta o osnivanju i statuta; 

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini iz oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici; 

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu; 

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

 

Kao konsultant/kinja za učešće u radu Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom može biti predloženo lice koje: 

 

- je crnogorski/a državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori; 

- posjeduje iskustvo u vezi sa zaštitom od nasilja nad ženama i nasilja u porodici; 

- nije član/ica organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca; 

 

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog/u konsultanta/kinju predaju: 

 

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za stručnog/nu konsultanta/kinju; 

- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zaštitom od nasilja nad ženama i nasilja u porodici; 

- izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca; 

- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za eksperta/kinju u Koordinacionom odboru. 

 

Rok za podnošenje predloga je 19. mart 2021. godine. 

 

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije  vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

 

Ovaj poziv će biti postavljen na stranici www.mif.gov.me  i www.euprava.me 

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije  sa dokumentacijom  propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom i na adresu: 

 

MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA

Ul. Stanka Dragojevića 2

81 000 Podgorica

sa napomenom: “ Predlaganje stručnog/e konsultanta/kinje za Koordinacioni odbor Istanbulske konvencije.”.

 

Predlog konsultanta/kinje biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

 

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijedloga, na internet stranici www.mif.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za stručnog/nu konsultanta/kinju za učešće u radu Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom, sa nazivima Nevladinih organizacija koje su ga/ju predložile.

 

Ministar finansija i socijalnog staranja će, u roku od pet dana od objave liste kandidata/kinja koji su predloženi za za stručnog/nu konsultanta/kinju u Koordinacionom odboru za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom, izabrati dva/ije kandidata/kinje za koje je dostavljeno najviše prijedloga.

 

U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Koordinacionom odboru, vrši ministar finansija i socijalnog staranja.

 

Predlog predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Koordinacionom odboru biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.

 


Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Objavljen: 10.03.2021.
Rok za prijavu: 19.03.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?