Javni poziv domaćim i međunarodnim advokatskim kancelarijama da dostave ponude za zastupanje Crne Gore u arbitražnom postupku protiv dr Duška Kneževića

Objavljeno: 22.03.2021. 15:45 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

JAVNI POZIV DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM ADVOKATSKIM KANCELARIJAMA DA DOSTAVE PONUDE ZA ZASTUPANJE CRNE GORE U ARBITRAŽNOM POSTUPKU PROTIV DR DUŠKA KNEŽEVIĆA, ATLAS CAPITAL HOLDING LIMITED I MELJINE COMPLEX LIMITED

 

Dr Duško Knežević, Atlas Capital Holding Limited i Meljine Complex Limited su podnijeli obavještenje o arbitraži protiv Crne Gore, po osnovu člana 9 Sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja između Srbije i Crne Gore i Republike Kipar, u skladu sa arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjinih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (“UNCITRAL Pravila”).

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja poziva sve zainteresovane domaće i međunarodne advokatske kancelarije, sa iskustvom u zastupanju Država u ad hoc arbitražnim postupcima po UNCITRAL-ovim Pravilima, da dostave ponudu sa specifikacijom cijena usluge, pojedinačno po fazama, za zastupanje Crne Gore u arbitražnom postupku protiv dr Duška Kneževića, Atlas Capital Holding Limited i Meljine Complex Limited.

 

Advokatska kancelarija će pružati pravne savjete i pravnu pomoć u vezi sa Arbitražnim postupkom, odnosno usluge:

 

i. izrade pravne analize slučaja, odnosno pregled i pravnu analizu dokumentacije u vezi sa Arbitražnim postupkom;

ii. izrade nacrta i podnošenje podnesaka za potrebe vođenja Arbitražnog postupka;

iii. izrade podnesaka u vezi sa imenovanjem arbitra, odnosno za formiranjem Tribunala u Arbitražnom postupku;

iv. konsultacije sa klijentom i savjetnicima klijenta u vezi sa pitanjima od značaja za vođenje Arbitražnog postupka;

v. zastupanje klijenta na ročištima u okviru Arbitražnih postupaka, ako ih bude; i

vi. druge pravne usluge u vezi sa Arbitražnim postupkom.

 

Kvalifikacioni (obavezni) uslovi koji će biti predmet bodovanja:

 

- Prethodno iskustvo u zastupanju Država u ad hoc arbitražnim postupcima na osnovu UNCITRAL Pravila;

- Prethodno iskustvo u ad hoc arbitražnim postupcima po UNCITRAL-ovim Pravilima za najmanje 3 člana advokatske kancelarije koji će pružati usluge u arbitražnom postupku.

 

Ponuda treba, posebno, da sadrži sljedeće elemente:

 

- Imena i biografije predloženih članova tima;

- Sastav i reference advokata koji će pružati usluge u skladu sa arbitražnim postupkom;

- Profil kandidata, detalje o iskustvu i sličnim angažmanima, uključujući informacije i detaljan opis uloge zastupnika na sličnim poslovima (posebno u ad hoc arbitražnim postupcima po UNCITRAL-ovim Pravilima);

- Dokaz da se najmanje jedan advokat ili savjetnik aktivno služi lokalnim jezikom;

- Pisana izjava o nepostojanju konflikta interesa;

- Pisana izjava o dostupnosti advokata do završetka arbitražnog postupka;

- Finansijska ponuda.

 

Finansijska ponuda treba, posebno, da sadrži sljedeće elemente:

 

- Cijenu po satu za svakog pojedinca (advokata, partnera, savjetnika, saradnika i/ili osoblja koji će biti angažovan u arbitražnom postupku);

- Dodatne naknade za advokate koje bi mogli pružiti tokom postupka;

- Mjesečna naknada koja bi bila naplaćena za savjetovanje elektronskim putem ili putem telefona o rutinskim pitanjima, i

- naknade za druge moguće troškove, ako postoje, kao što su pravna istraživanja, kopije, itd.

- Procjena troškova po pojedinoj procesnoj fazi;

 

Izbor zastupnika izvršiće se na osnovu sljedećih kriterijuma:

· Kvalifikacioni (obavezni uslovi)............................................................................70 poena

· Finansijska ponuda..............................................................................................30 poena

 

Rok za podnošenje ponuda je 30. mart 2021. godine, do 15:00 sati (po lokalnom vremenu).

 

Kvalifikaciona i finansijska ponuda se dostavljaju u 2 odvojene zatvorene koverte. Ponude je potrebno dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi na crnogorskom i engleskom jeziku u tri primjerka, u zatvorenoj koverti, sa jasno naznačenim tekstom: „Ponuda za izbor pravnog zastupnika za zastupanje Crne Gore u arbitražnom postupku protiv dr Duška Kneževića, Atlas Capital Holding Limited i Meljine Complex Limited”, na adresu:

 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore, ul. Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica, Crna Gora i na email adresu: aleksandra.popovic@mif.gov.me.

 

Zakon o javnim nabavkama se ne primjenjuje na nabavke usluga arbitraže (član 14 stav 1 tač. 4 i 5a).

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo finansija
Objavljen: 22.03.2021.
Rok za prijavu: 30.03.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?