Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva/ije člana/ice u Savjetu za prava djeteta

Objavljeno: 10.03.2021. 16:15 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

U skladu sa članom 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” br. 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

nevladinim organizacijama za predlaganje dva/ije člana/ice u Savjetu za prava djeteta

 

Nevladine organizacije će u Savjetu za prava djeteta imati dva/ije predstavnika/ce.

 

Nevladina organizacija može predložiti jednog člana/icu.

 

Pravo predlaganja člana/ice u Savjetu za prava djeteta imaju nevladine organizacije čija su područja djelovanja:

 

- unaprijeđenje dječjih prava, 

- vaspitanje i obrazovanje djece, 

- nasilje u porodici, sa akcentom na nasilje nad djecom;

- unapređenje oblasti socijalne i dječje zaštite;

 

Nevladina organizacija može predložiti člana/icu u Savjetu za prava djeteta ako ispunjava sljedeće kriterijume: 

 

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva iz člana 4 stav 1 ove uredbe; 

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve socijalne i dječije zaštite; 

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost iz oblasti socijalne i dječije zaštite; 

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha); 

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

 

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog  za člana/icu, dostavi:

 

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini koji se odnose na oblasti iz socijalne i dječije zaštite;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za  prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 

Kao član/ica za učešće u radu Savjeta za prava djeteta može biti predloženo lice koje: 

 

- je crnogorski/a državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori; 

- posjeduje iskustvo u vezi sa sa pitanjima koja se odnose na oblasti iz socijalne i dječije zaštite; 

- nije član/ica organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca; 

 

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog/u člana/icu predaju: 

 

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za stručnog/nu konsultanta/kinju; 

- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu koja se odnose na oblasti iz socijalne i dječije zaštite; 

- izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca; 

- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu u Savjetu za prava djeteta. 

 

Rok za podnošenje predloga je 19. mart 2021. godine. 

 

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije  vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje. 

 

Ovaj poziv će biti postavljen na stranici www.mif.gov.me  i www.euprava.me 

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije  sa dokumentacijom  propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom i na adresu: 

 

MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA

Ul. Stanka Dragojevića 2

81 000 Podgorica

sa napomenom: “ Predlaganje člana/ice u Savjetu za prava djeteta.”.

 

Predlog konsultanta/kinje biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

 

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijedloga, na internet stranici www.mif.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za člana/icu u Savjetu za prava djeteta.

 

Ministar finansija i socijalnog staranja će, u roku od pet dana od objave liste kandidata/kinja koji su predloženi za člana/icu u Savjetu za prava djeteta, izabrati dva/ije kandidata/kinje za koje je dostavljeno najviše prijedloga.

 

U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Savjetu za prava djeteta, vrši ministar finansija i socijalnog staranja.

 

Predlog predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Savjetu za prava djeteta biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.

 

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Objavljen: 10.03.2021.
Rok za prijavu: 19.03.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?