Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava - mladi

Objavljeno: 16.02.2024. 12:36 Autor: Ministarstvo sporta PR služba

Broj: 01-051-615/24-394

Podgorica, 16. februara, 2024. godine

Na osnovu člana 32b, stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“ br. 39/11 i 37/17) i čl. 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“ br. 41/18), Ministarstvo sporta i mladih objavljuje:

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DJECI I MLADIMA U 2024. GODINI


Za potrebe sprovođenja Javnog konkursa za raspodjelu sredstava nevladnim organizacijama u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2024. godini, Ministarstvo sporta i mladih će  obrazovati Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija), koju čine predsjednik/ca i dva člana/ce, od kojih su predsjednik/ca i jedan član/ca državni službenici/e Ministarstva sporta i mladih, a drugi član predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti društvene brige o djeci i mladima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 2024. godini: JEDAN.

Za člana/icu Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog/u predstavnika/cu.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik/ca iz Ministarstva sporta i mladih.

I Nadležnosti i zadaci Komisije su sljedeći:

 • objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 • objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
 • odbacuje prijavu nevladine organizacije koja nije otklonila nedostatke u prijavi, u zakonom propisanom roku;
 • utvrđuje rang listu projekata koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;
 • traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, u slučaju kad projekat nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
 • odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;
 • zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta za koji su dodijeljena sredstva;
 • prati uspješnost realizacije projekata za čije finansiranje su dodijeljena sredstva.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

II Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u Komisiji

 Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti društvene brige o djeci i mladima;
 • da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti društvene brige o djeci i mladima;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

III Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u Komisiji

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Komisije može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti društvene brige o djeci i mladima;
 • nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana/icu Komisije.

IV Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ca nevladine organizacije u Komisiji 

Nevladina organizacija dužna je da uz predlog predstavnika/ca nevladine organizacije u Komisiji dostavi:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti društvene brige o djeci i mladima, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • biografiju predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • dokaz o iskustvu predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti društvene brige o djeci i mladima (stručni rad, sertifikat, ovjerena i pečatirana potvrda nevladine organizacije o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti društvene brige o djeci i mladima);
 • izjavu predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjavu predstavnik/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u Komisiji.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 26.februarom 2024. godine.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, potpisanom od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije, sa potrebnom dokumentacijom.

Obrazac možete preuzeti Obrazac 2 (www.gov.me)

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima i dokumentacijom, može se dostaviti svakog radnog dana, u propisanom roku, na arhivu Ministarstva sporta i mladih, od 8 do 10 časova i od 12 do 14 časova, ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH 

Ul. Svetlane Kane Radević br. 3

81000 Podgorica

sa napomenom „Predlaganje predstavnika/ce u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvene briga o djeci i mladima za 2024. godinu“.

Predlog kandidata za predstavnika/cu nevladine organizacije u Komisiji biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo sporta i mladih će, u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave, objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gorenavedene uslove.

Uz listu, Ministarstvo sporta i mladih objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju gorenavedene kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume iz ovog javnog poziva.

Po isteku ovog roka ministar sporta i mladih će aktom o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvene briga o djeci i mladima u 2024. godini, izabrati za člana Komisije predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava uslove iz ovog javnog poziva i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog javnog poziva.

U slučaju da za dva ili više predstavnika/ce nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove iz ovog javnog poziva bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile kriterijume javnog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Komisiju vrši starješina organa državne uprave.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiji, mogu se dostaviti na e-mail adresu: kabinet@ms.gov.me ili ums@ums.gov.me    

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?