Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava u oblasti sporta

Objavljeno: 16.02.2024. 12:49 Autor: Ministarstvo sporta i mladih PR služba

Broj: 01-041-610/24-395

Podgorica,16. februar 2024. godine

Na osnovu člana 32b, stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“ br. 39/11 i 37/17) i čl. 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“ br. 41/18), Ministarstvo sporta i mladih objavljuje:

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U 2024. GODINI

Za potrebe sprovođenja Javnog konkursa za raspodjelu sredstava nevladnim organizacijama u oblasti sporta u 2024. godini, Ministarstvo sporta i mladih će  obrazovati Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija), koju čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva sporta i mladih, a drugi član predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti sporta.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti sporta u 2024. godini: JEDAN.

Za člana/icu Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog/u predstavnika/cu.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana Komisije, za drugog člana/cu Komisije određuje se državni službenik/ca iz Ministarstva sporta i mladih.

I Nadležnosti i zadaci Komisije su sljedeći:

 • objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 • objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
 • odbacuje prijavu nevladine organizacije koja nije otklonila nedostatke u prijavi, u zakonom propisanom roku;
 • utvrđuje rang listu projekata koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;
 • traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, u slučaju kad projekat nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
 • odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;
 • zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta za koji su dodijeljena sredstva;
 • prati uspješnost realizacije projekata za čije finansiranje su dodijeljena sredstva.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

II Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u Komisiji

 Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti sporta;
 • da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti sporta;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

III Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u Komisiji

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Komisije može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti sporta;
 • nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana/icu Komisije.

 IV Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ca nevladine organizacije u Komisiji 

Nevladina organizacija dužna je da uz predlog predstavnika/ca nevladine organizacije u Komisiji dostavi:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti sporta, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • biografiju predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • dokaz o iskustvu predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti sporta (stručni rad, sertifikat, ovjerena i pečatirana potvrda nevladine organizacije o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti sporta);
 • izjavu predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjavu predstavnik/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u Komisiji.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 26. februarom 2024. godine.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, potpisanom od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije, sa potrebnom dokumentacijom.

Obrazac možete preuzeti Obrazac 2 (www.gov.me)

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima i dokumentacijom, može se dostaviti svakog radnog dana, u propisanom roku, na arhivu Ministarstva sporta i mladih, od 8 do 10 časova i od 12 do 14 časova, ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH 

Ul. Svetlane Kane Radević br. 3

81000 Podgorica

sa napomenom „Predlaganje predstavnika/ce u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti sporta za 2024. godinu“.

Predlog kandidata za predstavnika/cu nevladine organizacije u Komisiji biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo sporta i mladih će, u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave, objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gore navedene uslove.

Uz listu, Ministarstvo sporta i mladih objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju gorenavedene kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume iz ovog javnog poziva.

Po isteku ovog roka ministar sporta i mladih će aktom o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2024. godini, izabrati za člana Komisije predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava uslove iz ovog javnog poziva i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog javnog poziva.

U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove iz ovog javnog poziva bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile kriterijume javnog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Komisiju vrši starješina organa državne uprave.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiji, mogu se dostaviti na e-mail adresu: kabinet@ms.gov.me ili ums@ums.gov.me 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?