Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv-postupak pripreme nacrta Zakona o pravnom prepoznavanju roda na osnovu samoodređenja

Objavljeno: 24.01.2022. 13:30 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br. 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje

JAVNI POZIV

Građanima/kama, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, srtukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme

NACRTA ZAKONA O PRAVNOM PREPOZNAVANJU RODA NA OSNOVU SAMOODREĐENJA

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare, u pisanom i elektronskom obliku, Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3, i na e-mail: mirjana.vlahovic@mpa.gov.me

Crna Gora spada u red država koja zabranjuje diskriminaciju po osnovu pola, promjene pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije i interseksualnih karakteristika i pruža mogućnost operativnog prilagođavanja pola na teret Fonda za zdravstveno osiguranje. U cilju nastavljanja ispunjavanja pozitivnih obaveza i dostizanja međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava, donijeta je odluka da se u formalno-pravnom smislu prizna pravo na život u drugačijem rodnom identitetu po osnovu samoodređenja.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Nacrta Zakona o pravnom prepoznavanju roda na osnovu samoodređenja trajaće 21 dan od dana objavljivanja ovog poziva.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi zakona.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će sve prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta Zakona o pravnom prepoznavanju roda na osnovu samoodređenja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?