Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za pohađanje obuke i polaganje ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru

Objavljeno: 28.07.2022. 07:40 Autor: Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za pohađanje Programa obuke i polaganje ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru, koji ima za cilj da na održiv način doprinese izgradnji i jačanju kapaciteta u oblasti računovodstva u javnom sektoru.

Program obuke za računovođu u javnom sektoru obuhvata teorijsku obuku iz oblasti računovodstva u javnom sektoru koja sadrži sljedeće predmete:

  • Osnovi nacionalnog zakonodavstva;
  • Finansijsko računovodstvo;
  • Upravljačko računovodstvo. 

Program obuke sprovodi Uprava za kadrove u periodu od septembra do decembra 2022. godine, tri puta sedmično, u trajanju od 25 dana. Ispit za računovođu u javnom sektoru polaže se pred Komisijom za polaganje ispita za sticanje zvanja računovođe u javnom sektoru, koju obrazuje Ministarstvo finansija.

Pravo na pohađanje obuke i polaganje ispita za sticanje zvanja računovođe u javnom sektoru imaju zaposleni u javnom sektoru, izuzev regulatornih agencija i pravnih lica organizovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, ukoliko ispunjavaju sledeće

uslove za prijavu:

  • VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;
  • najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u nivou te kvalifikacije obrazovanja.
  • Potrebna dokumentacija:
  • popunjen obrazac Zahtjeva za polaganje ispita za sticanje zvanja računovođe u javnom sektoru (u prilogu javnog poziva);
  • kopija lične karte;
  • ovjerena kopija dokaza o stručnoj spremi;
  • potvrda o radnom iskustvu;

Napomena: U slučaju da se na javni poziv prijavi više od 25 kandidata, kriterijum za odabir određuje se u skladu sa potrebama računovodstvene reforme, imajući u vidu broj evidentiranih transakcija kao i aktivnosti subjekata javnog sektora koje su predviđene računovodstvenom regulativom.

Visina naknade za pohađanje obuke iznosi 858,00 eura.

Visina naknade za polaganje ispita iznosi 75,00 eura.

Polaznici koji budu izabrani na osnovu javnog poziva, u obavezi su da uplate naknadu za pohađanje obuke i polaganje ispita prema instrukciji koju će dobiti prije početka realizacije Programa obuke.

Način prijavljivanja: 

Prijavljivanje se vrši na e-mail obuka@hrma.me sa naznakom: Prijavljivanje za pohađanje obuke i polaganje ispita za sticanje zvanja računovođe u javnom sektoru.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Koordinatorka: Ana Zečević, samostalna savjetnica I u Sektoru za obuku i razvoj kadrova; 020/201-055; ana.zecevic@hrma.me.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?