Javni poziv za predlaganje 3 predstavnika/ce NVO u RG za izradu Strategije oblast - LGBTI

Objavljeno: 17.10.2023. 12:18 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 3. Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo ljudskih  i manjinskih prava objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje 3 predstavnika/ce nevladinih organizacija u Radnoj grupi za izradu strateškog dokumenta za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2024-2028. sa Akcionim planom za 2024. godinu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije koje se bave unapređenjem kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori da predlože svog/ju predstavnika/cu.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog/u predstavnika/cu za članstvo u Radnoj grupi.

Zadatak Radne grupe je da pripremi tekst strateškog dokumenta za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2024-2028. sa Akcionim planom za 2024. godinu.

Za člana/icu radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog/u predstavnika/cu.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove dostavlja organu državne uprave predlog predstavnika/ce u Radnoj grupi potpisan od strane lica za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije, sa potrebnom dokumentacijom, u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno sa 27. 10. 2023. godine.

Javni poziv i Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe, može preuzeti ovdje.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 17.10.2023.
Rok za prijavu: 27.10.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?