Javni konkurs za NVO - oblast Rodna ravnopravnost 2024

Objavljeno: 11.03.2024. 11:50 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Službeni list Crne Gore“, br. 119/23) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list Crne Gore“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, objavljuje

JAVNI KONKURS

Rodna ravnopravnost kroz prizmu etike: Konkurs za inovativne ideje

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti

Rodna ravnopravnost

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, Nacionalnom strategijom rodne ravnopravnosti 2021 – 2025 (u daljem tekstu NSRR), kao i obavezama i preporukama iz međunarodnih dokumenata (CEDAW, UPR, Istanbulska konvencija, Pekinška deklaracija), te ispunjavanja mjera iz akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 „Pravosuđe i temeljna prava“ i 19 „Socijalna politika i zapošljavanje“.

Obrazac i javni poziv možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 11.03.2024.
Rok za prijavu: 10.04.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?