Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za rad u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Objavljeno: 05.10.2021. 12:16 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE
 
Izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode su planirane Akcionim planom za ispunjenje završnih mjerila za Poglavlje 27, a koje podrazumijevaju definisanje nadležnih tijela za izdavanje dozvola i nadležnih inspekcijskih organa i njihovih obaveza u kontekstu primjene Uredbe (EU) 511/2014 koja nisu određena Zakonom o ratifikaciji Nagoja Protokola.
Osnovni zadatak gore navedene radne grupe jeste izrada teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o zaštiti prirode (Sl. list CG, br. 54/16).
Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da predlože svog predstavnika za rad u Radnoj grupi, koji ima iskustvo u vezi sa pitanjima iz oblasti zaštite prirode.


Broj predstavnika nevladinih organizacija u radu Komisije: dva (2).


Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu: 

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilans stanja i bilans uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu: 

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu: 

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
  dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.


Rok i način popdnošenje predloga:

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrasacu 2.
Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije i dokumentacija propisana ovim pozivom, dostavljaju se na arhivi ministarstva ili poštom na adresu:


Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 
IV Proleterske brigade 19, 
81000 Podgorica


u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmnjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.


Rok za dostavu predloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva na sajtu ministarstva.


Predlog kandidata/kainje za člana/icu radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno, na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će, u roku od 7 dana od isteka roka ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti Listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovoga poziva.

Uz Listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovoga poziva ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume iz ovoga poziva.

Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će, u roku od 5 dana od dana objave liste predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe, izabrati onog/u kandidata/kinju koji/a ispunjava uslove iz člana 5 Uredbe i za koga/ju je dostavljeno naviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove člana 4 Uredbe.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za prirodu.


Kontakt osoba: Miloš Sekulović
tel: 020/446-243; 067/205-157
email: milos.sekulovic@mepg.gov.me

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 05.10.2021.
Rok za prijavu: 15.10.2021.
Naziv:Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za rad u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
Tip:Javni poziv
Namijenjeno za:Nevladinim organizacijama
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?