Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv zainteresovanoj javnosti-postupak pripreme nacrta Zakona o zabrani diskriminacije

Objavljeno: 21.01.2022. 13:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br. 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, srtukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme

NACRTA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare, u pisanom i elektronskom obliku, Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3, i na e-mail: mirjana.vlahovic@mpa.gov.me

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je donijelo odluku da pristupi izradi novog zakona koji bi zadovoljavao evropske antidiskriminacione standarde i pružio kvalitetnu zaštitu od diskriminacije svakom građaninu i građanki, s obzirom na činjenicu da bi postojeći Zakon o zabrani diskriminacije, u procesu harmonizacije sa pravom Evropske Unije trebao da pretrpi preko 50% izmjena.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Nacrta Zakona o zabrani diskriminacije trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi zakona.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će sve prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta Zakona o zabrani diskriminacije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?