Javno obavještenje o dostavljanju o rezultatima ispitnog postupka Janku Stanišiću, predsjedniku Džudo kluba „Građanski“

Broj: UPI 01-041-611/23-221/4

Podgorica, 10.04.2023. godine

Ministarstvo sporta i mladih, na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) objavljuje:

Javno obavještenje o dostavljanju

Obavještenja o rezultatima ispitnog postupka Ministarstva sporta i mladih broj: UPI 01-041-611/23-221/2 od 27.03.2023. godine Janku Stanišiću, predsjedniku Džudo kluba „Građanski“ sa sjedištem u Podgorici, u postupku brisanja iz Registra sportskih organizacija pokrenutom po službenoj dužnosti.

Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka je objavljeno dana 10.04.2023. godine

i smatra se izvršenim po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja pismena, odnosno 21.04.2023.godine.

Uvid u Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka se može izvršiti lično u prostorijama Ministarstva sporta i mladih, koje se nalazi na adresi: Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, treći sprat.

           M I N I S T A R

  Vasilije Lalošević

Objavljeno:

-na Oglasnoj tabli ministarstva,

- na web stranicu ministarstva,

- na portalu E uprave,

- u spise predmeta,

- a/a.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?