Javno obavještenje o rezultatima ispitnog postupka klub malog fudbala “Mogren 2023”

Broj: UPI 01-041-611/23-191/3               Podgorica, 25.04.2023. godine

Ministarstvo sporta i mladih, na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) objavljuje:

Javno obavještenje o dostavljanju

Zahtjeva za dopunu Ministarstva sporta i mladih broj: UPI 01-041-611/23-191/2 od 20.03.2023. godine Stefanu Goranu, podnosiocu zahtjeva i ovlašćenom licu za osnivanje Kluba malog fudbala “Mogren 2023” Budva.

Zahtjev za dopunu Ministarstva sporta i mladih broj: UPI 01-041-611/23-191/2 od 20.03.2023. godine je objavljen dana 25.04.2023. godine i smatra se izvršenim po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja pismena, odnosno 06.05.2023.godine.

Uvid u Zahtjev za dopunu se može izvršiti lično u prostorijama Ministarstva sporta i mladih, koje se nalazi na adresi: Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, treći sprat.

                                                                              M I N I S T A R

    Vasilije Laloševi

Objavljeno:

- na Oglasnoj tabli ministarstva,

- na web stranicu ministarstva,

- na portalu E uprave,

- u spise predmeta,

- a/a.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?