Ministarka Bratić i Gradonačelink Jokić pospisali sporazum za unapređenje saradnje

Objavljeno: 10.09.2021. 09:27 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


U strategiji jačanja unutrašnje kontrole u MPNKS, ministarka Bratić je posebno zahtijevala jačanje unutrašnje kontrole i njeno unapređenje u cilju uspješne realizacije ciljeva. Cijeneći da je eksterna ocjena kvaliteta rada ovog unutrašnje revizije  i standard 1312 sastavni dio strategije MPNKS, ministarka Bratić je  na predlog v.d. generalne direktorice direktorata za unutrašnju reviziju  Slavice Drašković odlučila da ovaj posao i formalno pravno  zaključi  sporazumom.

Mr. Slavica Drašković

Sporazum je potpisan dana 07.09.2021 i njime je  definisana međusobna saradnja Direktorata za unutrašnju reviziju i nadzor organa državne uprave Ministarstva prosvjete, nauke kulture i sporta (u daljem tekstu MPNKS) i Službe za unutrašnju reviziju Opštine Kotor u pogledu unapređenja metodologije rada unutrašnje revizije i eksterne ocjene kvaliteta unutrašnje revizije. 

Potpisivanjem ovog sporazuma Direktorat za unutrašnju reviziju i nadzor organa državne uprave MPNKS i Služba za unutrašnju reviziju Opštine Kotor su saglasni da međusobno sarađuju i razmjenjuju stečena znanja, iskustva i dobru praksu  primjene nacionalnih propisa Crne Gore kojima je uređena unutrašnja revizija i Međunarodnog okvira profesionalne prakse unutrašnje revizije (IIA), u granicama svojih raspoloživih revizorskih resursa. 

Potpisnici ovog sporazuma su saglasni da sarađuju naročito u dijelu uspostavljanja i unapređenja profesionalne prakse primjene standarda 1312 - Eksterna ocjena kvaliteta rada unutrašnje revizije, pod nadzorom Direktorata za centralnu harmonizaciju Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Ovaj sporazum je otvoren za sve vidove saradnje koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva potpisnika Sporazuma definisanih Strateškim odnosno Godišnjim planom rada unutrašnje revizije. 

Potpisnici Sporazuma se obavezuju da sa rezultatima rada koji proizađu iz međusobne saradnje upoznaju Direktorat za centralnu harmonizaciju Ministarstva rada i socijalnog staranja, radi daljeg unapređenja ukupnog rada unutrašnje revizije u Crnoj Gori. 

Po ovlašćenju Ministrake Bratić prethodno je nosilac reforme kod uspostavljanju kontrola bila g-đa Milice Kadović Državni Sekreatar u MPNKS koja je  unijela suštinske promjene i uspostavila tri nivoa provjere u samom Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.U tom pravilniku su u MPNKS zaživjele su stvarne kontrole na tri nivoa po kome je u dijelu zaštite potrošnje javnih finansija prva kontrola na nivou načelnika ,druga na nivou Direktora direktorata za finansije, javne nabavke i investicije i treći nivo Državni sekretar u dijelu konačne verifikacije. Isti sistem se primjenjuje u dijelu normativno pravnog i kadrovskog direktorata

Milica Kadović

Reforma u matrici odgovornosti MPNKS je predstavljala podlogu za unapređenje rada unutrašnje revizije u MPNKS i osnov za  postavljanje daljih ciljeva za kvalitet i eksternu ocjenu kvaliteta rada  koju je Ministraka Bratić dalje razradila.Imajući u vidu navedeno  Ministarka je  potpuno sigurna u  izbor i činjenicu da  ocjenjivači u oblasti unutrašpnje revizije   budu renomirani Unutrašnji revizori iz Opštine Kotor. Na čelu toga odjeljenja je gospođa Nada Todorović koja je potpisnik ispred Opštine Kotor i koja je takođe preporučena od supervizora iz Direktorata za harmonizaciju propisa iz MFSS na osnovu kvaliteta njenog rada.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?