Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA OBEZBJEĐENJA PRITVORENIH I OSUĐENIH LICA

Objavljeno: 20.12.2021. 13:15 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 7 Pravilnika o Programu i načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica ("Službeni list Crne Gore", broj 77/20 od 29.07.2020. godine), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA OBEZBJEĐENJA PRITVORENIH I OSUĐENIH LICA 

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava organizovaće polaganje stručnog ispita za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica 21. januara 2022. godine, sa početkom u 10 časova, a ispit će biti organizovan u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Stručni ispit za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica može da polaže lice koje ispunjava uslove, a kao dokaz o ispunjenosti uslova, uz prijavu za polaganje drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica, kandidat je dužan da priloži:

- uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima;

- potvrdu o radnom iskustvu.

Prijava za polaganja stručnog ispita za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica predaje se najkasnije u roku od 7 dana od dana objavljivanja datuma, vremena i mjesta polaganja stručnog ispita i to u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica ", ime i prezime, broj telefona, mjesto prebivališta i adresa u pisarnici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, ulica Vuka Karadžića 3 Podgorica ili putem pošte.

 

Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se na račun Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava broj 832-1132-02, svrha uplate: Naknada za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica.

Kandidati su, na ispitu, dužni sa sobom donijeti ličnu kartu ili drugi dokument kojim se može utvrditi identitet, kao i dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita, u suprotnom neće se dozvoliti polaganje drugog stručnog ispita.

Stručni ispit za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica se polaže u skladu sa Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbijednosti i Pravilnika o Programu i načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica.

Pregled propisa i pravne literature za polaganje stručnog ispita možete naći na linku:

https://www.gov.me/dokumenta/a147945b-61b2-40fc-9afa-4b3b09f35200

 

Broj: 05-109/21-13307

Podgorica, 20. decembar 2021. godine

Sekretarka komisije:

Hajdana Radulović

tel. br.: 020/407-592

e-mail: hajdana.radulovic@mpa.gov.me


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?