Porez na dobit pravnih lica

Porez na dobit pravnih lica u Crnoj Gori propisan je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i plaća se po stopi od 9%.

Obveznik poreza na dobit je rezidentno, odnosno nerezidentno pravno lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti.

Bliža primjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica uređena je kroz sljedeća podzakonska akta:

  • Pravilnikom o konsolidovanoj poreskoj prijavi,
  • Pravilnikom o korišćenju poreskog oslobođenja po osnovu poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak fizičkih lica u privredno nedovoljno razvijenim opštinama,
  • Pravilnikom o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice,
  • Pravilnikom o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica,
  • Pravilnikom o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe,
  • Pravilnikom o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije i
  • Pravilnikom o sadržaju poreske prijave o prihodima koje nerezidentno pravno lice ostvaruje po osnovu kapitalnih dobitaka i izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?