Porez na dodatu vrijednost

Porez na dodatu vrijednost u Crnoj Gori je propisan Zakonom o porezu na dodatu vrijednost. U primjeni su dvije pozitivne poreske stope poreza na dodatu vrijednost, i to standardna stopa od 21% i snižena stopa od 7%, kao i nulta stopa (0%).

Porez na dodatu vrijednost se obračunava i plaća na:

  • Isporuku proizvoda i usluga koju poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti vrši uz naknadu i
  • Uvoz proizvoda.

Bliža primjena Zakona o porezu na dodatu vrijednost detaljnije je propisana kroz sljedeća podzakonska akta:

  • Uredba o poreskoj registar kasi,
  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost,
  • Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost,
  • Pravilnik o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV,
  • Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga,
  • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije,
  • Pravilnik o obliku i sadržini prijave za obračun poreza na dodatu vrijednost,
  • Pravilnik o količini rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrijednost.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?