Porez na dohodak fizičkih lica

Porez na dohodak fizičkih lica u Crnoj Gori propisan je Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.

Stopa poreza na dohodak iznosi 9% od poreske osnovice.

Obveznik poreza na dohodak fizičkih lica je rezidentno, odnosno nerezidentno fizičko lice koje ostvari dohodak iz izvora utvrđenih Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.

Bliža primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica uređena je kroz sljedeća podzakonska akta:

  • Pravilnikom o korišćenju poreskog oslobođenja po osnovu poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak fizičkih lica u privredno nedovoljno razvijenim opštinama,
  • Pravilnikom o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica,
  • Pravilnikom o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe,
  • Pravilnikom o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti,
  • Pravilnikom o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije za obveznike koji ostvaruju prihode od samostalnih djelatnosti,
  • Pravilnikom o usklađivanju iznosa oprezivog dohotka fizičkih lica sa rastom cijena na malo i
  • Uputstvom o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?