Porez na premije osiguranja

Porez na premije osiguranja propisan je Zakonom o porezu na premije osiguranja i plaća se po stopi od 9% od ugovorene premije osiguranja. Poreski obveznik poreza na premije osiguranja je društvo osiguranja koje sa pravnim i fizičkim licima sklapa ugovor i naplaćuje premiju osiguranja.

Primjena Zakona o porezu na premije osiguranja bliže je propisana Pravilnikom o obliku i sadržaju evidencije o plaćanju poreza na premije osigranja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?