Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Poreska politika Crne Gore

Poreska politika Crne Gore zasniva se na sveobuhvatnosti poreskih obveznika (fizičkih i pravnih lica), niskim i konkurentnim poreskim stopama i veoma selektivnim poreskim olakšicama. Poreski sistem Crne Gore sastoji se od više vrsta poreza (direktnih i indirektnih) i drugih fiskaliteta. Crnogorska poreska politika bazira se na principima stvaranja održivog i stabilnog poreskog sistema koji je ima za cilj prevashodno očuvanje finansijske stabilnosti i kreiranje konkurentnog i predvidivog poslovnog ambijenta, pogodnog za privlačenje stranih investicija. Poreska politika je usmjerena ka kreiranju normativnih rješenja iz oblasti direktnog i indirektnog oporezivanja, jačanju poreske administracije dok je nastavak pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom nesumnjivo jedan od prioriteta imajući u vidu da se poresko zakonodavstvo Crne Gore u velikoj mjeri usklađuje sa poreskim sistemom Evropske unije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?