Poreska politika Crne Gore

Poreska politika Crne Gore zasniva se na sveobuhvatnosti poreskih obveznika (fizičkih i pravnih lica), niskim i konkurentnim poreskim stopama i veoma selektivnim poreskim olakšicama. Poreski sistem Crne Gore sastoji se od više vrsta poreza (direktnih i indirektnih) i drugih fiskaliteta. Crnogorska poreska politika bazira se na principima stvaranja održivog i stabilnog poreskog sistema koji je ima za cilj prevashodno očuvanje finansijske stabilnosti i kreiranje konkurentnog i predvidivog poslovnog ambijenta, pogodnog za privlačenje stranih investicija. Poreska politika je usmjerena ka kreiranju normativnih rješenja iz oblasti direktnog i indirektnog oporezivanja, jačanju poreske administracije dok je nastavak pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom nesumnjivo jedan od prioriteta imajući u vidu da se poresko zakonodavstvo Crne Gore u velikoj mjeri usklađuje sa poreskim sistemom Evropske unije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?