Predlaganje predstavnika NVO za izradu Programa za unapređenje Evropske omladinske kartice

Objavljeno: 26.01.2022. 08:58 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 041/2018), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje                                                

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u Radnom tijelu za izradu Programa za unapređenje Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori za period 2022-2024 

 

Nadležnosti i zadaci Radnog tijela za izradu Programa za unapređenje Evropske omladinske kartice u crnoj Gori za period 2022-2024

Radno tijelo za izradu Programa za unapređenje Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori za period 2022-2024  u daljem tekstu: (Radno tijelo) čine predsjednik/ca i dva člana, od kojih su predsjednik/ca i jedan član državni službenici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Uprave za sport i mlade, a treći član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti razvoja omladinske politike u Crnoj Gori.

Za člana/cu Radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Nadležnosti i zadaci Radnog tijela su:  

 • da učestvuje u izradi nacrta Programa,
 • razmatra donošenje akcionih planova za implementaciju Programa,
 • pruža podršku u implementaciji Programa,
 • informiše javnost o Programu i aktivnostima u okviru istog,

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u Radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti razvoja omladinske politike;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila  dokument, organizovala skup ili realizovala projekat u cilju unapređenja omladinske politike u Crnoj Gori;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da  više  od  polovine  članova  organa  upravljanja  nevladine  organizacije  nijesu  članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u Radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u razvoju programa Evropska omladinska kartica u Crnoj Gori;
 • da je u prethodne dvje godine realizovao/la aktivnosti usmjerene u pravcu razvoja Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu:

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/18) koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Nevladina organizacija dužna je da, uz popunjeni Obrazac 2 koji je potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije, za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu  dostavi i sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladine organizacije u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila  dokument, organizovala skup ili realizovala projekat u cilju unapređenja omladinske politike u Crnoj Gori, potpisan  od  strane  lica  ovlašćenog  za  zastupanje  i potvrđen  pečatom  nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu  (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija  lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu;
 • biografija predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu i;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti unapređenja omladinske politike u Crnoj Gori (projekat, stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u Radnom tijelu.

Za člana Radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika. 

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana Radnog tijela, za člana se određuje državni službenik/ca iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Dokumentacija po javnom pozivu se dostavlja isključivo poštom na adresu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

ul. Vaka Đurovića b.b.

81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u u Radnom tijelu za izradu Programa za unapređenje Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori za period 2022-2024“ 

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/cu Radnog tijela biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će, u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gore navedene uslove.

Uz tu listu, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju tražene uslove.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta aktom o obrazovanju Radnog tijela izabraće za člana tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika/ca bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u Radno tijelo vrši ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta.Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?