Zviždači

Zviždač može biti svako fizičko i pravno lice, koje podnosi prijavu o ugrožavanju javnog interesa koji upućuje na postojanje korupcije, a to može učiniti pisanim putem, usmeno dati izjavu, elektronskim putem kao i putem pošte. Zviždač može biti anoniman, osim ako izričito zatraži da podaci budu dostupni javnosti, i u tom slučaju sa podacima o zviždaču se postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Ugrožavanje javnog interesa jeste svaka povreda propisa, etičkih pravila ili mogućnost nastanka takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna.

Prijava se može podnijeti organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku.

Organ vlasti, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik je dužan da imenuje lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača, koje će provjeravati istinitost navoda iz iste i predlagati mjere starješini organa odnosno odgovornom licu u pravnom licu ili kod preduzetnika, te o ishodu preduzetih mjera obavijestiti zviždača u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave.

Prijava se može podnijeti i direktno Agenciji, kao i ukoliko zviždač nije obaviješten ili nije zadovoljan obavještenjem od strane organa vlasti, privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika. Nakon provjere navoda iz podnijete prijave, Agencija sačinjava mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, i daje preporuku ukoliko je došlo do navedenog ugrožavanja. Agencija može pokrenuti postupak za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa i po službenoj dužnosti.

Zviždač ima pravo na zaštitu ukoliko mu je nanijeta šteta, odnosno postoji mogućnost nastanka štete zbog podnošenja prijave, kao i na nagradu ukoliko je doprinio sprječavanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?