Пажња: Садржај ове странице је дио архивског садржаја и односи се на претходне сазиве Владе Црне Горе. Могуће је да су информације застарјеле или нерелевантне.
Архива

Јавни позив свим пореским дужницима за подношење захтјева за репрограм пореског потраживања

На основу члана 6 став 1 Закона о репрограму пореског потраживања (“Службени лист Црне Горе”, број 145/21), Министарство финансија и социјалног старања, упућује

Ј А В Н И  П О З И В

свим пореским дужницима за подношење захтјева за репрограм пореског потраживања

 

Позивају се сви заинтересовани порески дужници, правна и физичка лица, који имају неплаћена пореска и непореска потраживања доспјела за плаћање закључно са 20. априлом 2022.године, да поднесу захтјев за репрограм пореског потраживања. 

И.Пореска потраживања која се могу репрограмирати 

Предмет репрограма пореског потраживања могу бити сва пореска и непореска потраживања пореског дужника, која су доспјела за плаћање закључно са 20. априлом 2022.године и настала по основу: пореза на добит правних лица; пореза на доходак физичких лица; пореза на додату вриједност; пореза на промет непокретности; пореза на кафу; доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање; доприноса за обавезно здравствено осигурање; доприноса за осигурање за случај незапослености; доприноса Фонду рада и концесионих накнада.

Пореска и непореска потраживања која доспију за плаћање послије 20. априла 2022.године сматрају се текућим обавезама које су порески дужници дужни да измирују, у периоду за који је одобрен репрограм пореског потраживања, у законом прописаним роковима.

ИИ. Пореска потраживања која се не могу репрограмирати  

Предмет репрограма пореског потраживања не може бити пореско потраживање пореског дужника над којим је отворен стечајни поступак, осим ако се стечај спроводи реорганизацијом, пореско потраживање за које није поднијета пореска пријава у складу са законом, као ни пореско потраживање пореског дужника за које је извршено одлагање.

ИИИ. Образац захтјева за репрограм 

Образац захтјева за репрограм пореског потраживања доступан је на интернет страници Управе прихода и царина (www.управаприхода.гов.ме ).

Захтјев за репрограм пореског потраживања, поред општих података о пореском дужнику, врсти и износу пореских потраживања,  обавезно садржи и предлог динамике отплате репрограма пореског потраживања у којем су назначени број мјесечних рата и износ рате који не може бити мањи од износа прописаног Законом.

ИВ.  Подношење захтјева за репрограм

Захтјев за репрограм пореског потраживања, подноси се Управи прихода и царина, електронским путем, употребом електронског цертификата, преко Портала Управе прихода и царина (хттпс://епријава.таx.гов.ме) или на прописаном обрасцу непосредно надлежној Подручној јединици, у року од 45 дана од дана објављивања Јавног позива, а најкасније до 3. јуна 2022.године.

В. Услови под којима се може одобрити репрограм

Репрограм пореског потраживања може се одобрити у највише 60 једнаких мјесечних рата.

Минимални износ мјесечне рате која може бити предмет репрограма пореског потраживања износи:

   1) 50 еура за физичко лице које не обавља привредну дјелатност;

   2) 70 еура за предузетника који плаћа обавезе у паушалном износу;

   3) 100 еура за предузетника који плаћа обавезе према стварном дохотку;

   4) 100 еура за правно лице које има до пет запослених;

   5) 500 еура за правно лице које има од шест до 50 запослених;

   6) 1000 еура за правно лице које има преко 50 запослених.

Порески дужник, коме се одобри репрограм пореског потраживања, дужан је да једнократно уплати 10% од укупног износа пореског потраживања утврђеног рјешењем о репрограму пореског потраживања у року од десет дана од дана доношења рјешења.

ВИ. Доношење рјешења о репрограму 

Управа прихода и царина, о захтјеву пореског дужника за репрограм пореског потраживања, одлучује рјешењем, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење захтјева.

ВИИ. Посљедице неизвршавања рјешења о репрограму

Уколико, порески дужник коме је одобрен репрограм пореских потраживања: не уплати једнократну уплату у утврђеном року; редовно не плаћа мјесечне рате у складу са рјешењем о репрограму или у периоду за који је одобрен репрограм не измирује редовно текуће обавезе у складу са законом, порески орган ће укинути рјешење о репрограму пореског потраживања. Такође, у том случају пореско потраживање утврђено рјешењем о репрограму ће се увећати за припадајућу камату од дана његовог настанка, а порески орган ће по службеној дужности покренути поступак принудног извршења. Ако се наплата пореског потраживања не може извршити принудним извршењем, порески орган ће поднијети предлог за покретање стечајног поступка пореског дужника.            

ВИИИ. Повољности за пореског дужника      

Пореском дужнику који измири пореско потраживање у роковима и на начин утврђен рјешењем о репрограму пореског потраживања, отписује се цјелокупна камата и трошкови поступка у вези са тим пореским потраживањем.

ИX. Информације за остваривање права на репрограм

Порески дужници којима су неопходне додатне информације у вези са остваривањем права на репрограм могу контактирати непосредно надлежну Подручну јединицу Управе прихода и царина или се обратити путем телефона Одсјеку за управљање дугом на број: 067 313 672, као и електронским путем на адресу: репрограм@таx.гов.ме.

Напомена:

Јавни позив је објављен и на интернет страници Министарства финансија и социјалног старања www.миф.гов.ме, као и на интернет страници Управе прихода и царина www.управаприхода.гов.ме.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?