Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv svim poreskim dužnicima za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja

Objavljeno: 20.04.2022. 06:19 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o reprogramu poreskog potraživanja (“Službeni list Crne Gore”, broj 145/21), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, upućuje

J A V N I  P O Z I V

svim poreskim dužnicima za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja

 

Pozivaju se svi zainteresovani poreski dužnici, pravna i fizička lica, koji imaju neplaćena poreska i neporeska potraživanja dospjela za plaćanje zaključno sa 20. aprilom 2022.godine, da podnesu zahtjev za reprogram poreskog potraživanja. 

I.Poreska potraživanja koja se mogu reprogramirati 

Predmet reprograma poreskog potraživanja mogu biti sva poreska i neporeska potraživanja poreskog dužnika, koja su dospjela za plaćanje zaključno sa 20. aprilom 2022.godine i nastala po osnovu: poreza na dobit pravnih lica; poreza na dohodak fizičkih lica; poreza na dodatu vrijednost; poreza na promet nepokretnosti; poreza na kafu; doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje; doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje; doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti; doprinosa Fondu rada i koncesionih naknada.

Poreska i neporeska potraživanja koja dospiju za plaćanje poslije 20. aprila 2022.godine smatraju se tekućim obavezama koje su poreski dužnici dužni da izmiruju, u periodu za koji je odobren reprogram poreskog potraživanja, u zakonom propisanim rokovima.

II. Poreska potraživanja koja se ne mogu reprogramirati  

Predmet reprograma poreskog potraživanja ne može biti poresko potraživanje poreskog dužnika nad kojim je otvoren stečajni postupak, osim ako se stečaj sprovodi reorganizacijom, poresko potraživanje za koje nije podnijeta poreska prijava u skladu sa zakonom, kao ni poresko potraživanje poreskog dužnika za koje je izvršeno odlaganje.

III. Obrazac zahtjeva za reprogram 

Obrazac zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja dostupan je na internet stranici Uprave prihoda i carina (www.upravaprihoda.gov.me ).

Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja, pored opštih podataka o poreskom dužniku, vrsti i iznosu poreskih potraživanja,  obavezno sadrži i predlog dinamike otplate reprograma poreskog potraživanja u kojem su naznačeni broj mjesečnih rata i iznos rate koji ne može biti manji od iznosa propisanog Zakonom.

IV.  Podnošenje zahtjeva za reprogram

Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja, podnosi se Upravi prihoda i carina, elektronskim putem, upotrebom elektronskog certifikata, preko Portala Uprave prihoda i carina (https://eprijava.tax.gov.me) ili na propisanom obrascu neposredno nadležnoj Područnoj jedinici, u roku od 45 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, a najkasnije do 3. juna 2022.godine.

V. Uslovi pod kojima se može odobriti reprogram

Reprogram poreskog potraživanja može se odobriti u najviše 60 jednakih mjesečnih rata.

Minimalni iznos mjesečne rate koja može biti predmet reprograma poreskog potraživanja iznosi:

   1) 50 eura za fizičko lice koje ne obavlja privrednu djelatnost;

   2) 70 eura za preduzetnika koji plaća obaveze u paušalnom iznosu;

   3) 100 eura za preduzetnika koji plaća obaveze prema stvarnom dohotku;

   4) 100 eura za pravno lice koje ima do pet zaposlenih;

   5) 500 eura za pravno lice koje ima od šest do 50 zaposlenih;

   6) 1000 eura za pravno lice koje ima preko 50 zaposlenih.

Poreski dužnik, kome se odobri reprogram poreskog potraživanja, dužan je da jednokratno uplati 10% od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja u roku od deset dana od dana donošenja rješenja.

VI. Donošenje rješenja o reprogramu 

Uprava prihoda i carina, o zahtjevu poreskog dužnika za reprogram poreskog potraživanja, odlučuje rješenjem, u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

VII. Posljedice neizvršavanja rješenja o reprogramu

Ukoliko, poreski dužnik kome je odobren reprogram poreskih potraživanja: ne uplati jednokratnu uplatu u utvrđenom roku; redovno ne plaća mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu ili u periodu za koji je odobren reprogram ne izmiruje redovno tekuće obaveze u skladu sa zakonom, poreski organ će ukinuti rješenje o reprogramu poreskog potraživanja. Takođe, u tom slučaju poresko potraživanje utvrđeno rješenjem o reprogramu će se uvećati za pripadajuću kamatu od dana njegovog nastanka, a poreski organ će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak prinudnog izvršenja. Ako se naplata poreskog potraživanja ne može izvršiti prinudnim izvršenjem, poreski organ će podnijeti predlog za pokretanje stečajnog postupka poreskog dužnika.            

VIII. Povoljnosti za poreskog dužnika      

Poreskom dužniku koji izmiri poresko potraživanje u rokovima i na način utvrđen rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja, otpisuje se cjelokupna kamata i troškovi postupka u vezi sa tim poreskim potraživanjem.

IX. Informacije za ostvarivanje prava na reprogram

Poreski dužnici kojima su neophodne dodatne informacije u vezi sa ostvarivanjem prava na reprogram mogu kontaktirati neposredno nadležnu Područnu jedinicu Uprave prihoda i carina ili se obratiti putem telefona Odsjeku za upravljanje dugom na broj: 067 313 672, kao i elektronskim putem na adresu: reprogram@tax.gov.me.

Napomena:

Javni poziv je objavljen i na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja www.mif.gov.me, kao i na internet stranici Uprave prihoda i carina www.upravaprihoda.gov.me.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?