Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају путничког моторног возила марке "Mercedes Benz", модел "Maybach S 650", регистарских ознака PG - HM 542

На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10) и закључака Владе Црне Горе, бр. 04-812/2 од 19. фебруара 2021. године, бр. број 04-915 од 04. марта 2021. године, бр. 04-1961/2 од 15. априла 2021. године и бр. 04-2106/2 од 06. маја 2021. године, Министарство финансија и социјалног старања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА МАРКЕ „MERCEDES BENZ“, МОДЕЛ „MAYBACH S 650“, РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА PG-HM 542

1. Предмет јавног надметања

Предмет продаје је државна имовина у својини Црне Горе и то путничко моторно возило марке „MERCEDES BENZ“, модел „MAYBACH S 650“, регистарских ознака PG-HM 542.

2. Почетна цијена имовине која је предмет јавног надметања

Почетна цијена имовине из тачке 1. овог Јавног позива износи 456.933,18 €, сходно Извјештају о процјени тржишне вриједности путничког возила марке „MERCEDES BENZ“, модел „MAYBACH S 650“, регистарских ознака PG-HM 542, број: 01-03/21 од 29. марта 2021. године, сачињеном од стране Агенције за процјену тржишне вриједности имовине, судска вјештачења, консалтинг и енергетску ефикасност „АНЗАС АГЕНЦИЈА“ д.о.о. из Подгорице, конкретно судских вјештака г-дина Доц. др Горана Чарапића, дипл. маш. и саоб. инг. и г-дина Горана Дедића, дипл. маш. инг.

3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

Продаја имовине из тачке 1. овог Јавног позива ће се вршити, јавним усменим надметањем у Будви, Бабин до, Улица VIII, бр. 1, у петак, 23. јула 2021. године, са почетком у 19:00 часова.

4. Услови јавног надметања

4.1 Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава, односно сва заинтересована лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене за предметну имовину, и то 22.846,65 €.

4.2 Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија и социјалног старања, број 510-1122-69, код ЦКБ банке, са назнаком – депозит за учешће на јавном надметању.

4.3 Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 14, у Министарству финансија и социјалног старања или путем е-маила, сваког радног дана од дана објављивања Јавног позива, до и укључујући 19. јул 2021. године (од 10-13 часова).

4.4 Рок за подношење пријава је најкасније до и укључујући 20. јул 2021. године, до 13:00 часова.

4.5. Учесници на Јавном надметању могу, уз претходну најаву Комисији (потребно је обратити се  захтјевом минимум 48 сати унапријед), извршити разгледање имовине из тачке 1. овог Јавног позива, до и укључујући  19. јул 2021. године, до 13:00 часова.

4.6 Минималну промјену распона понуда у поступку јавног надметања утврђује Комисија за продају државне имовине у складу са Уредбом о продаји државне имовине путем јавног надметања – аукције.

4.7 Поступак јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене.

У том случају купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

4.8 Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник, а који понуди износ почетне цијене за предметну имовину.

4.9 Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину имовине из тачке 1. овог Јавног позива.

5. Остали услови јавног надметања

5.1 Купац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија и социјалног старања закључи Уговор о купопродаји путничког моторног возила марке „Mercedes benz“, модел „Maybach s 650“, регистарских ознака PG-HM 542, у року од 60 (шездесет) дана од дана одржавања јавног надметања.

5.2 Уколико купац не закључи уговор о купопродаји у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи уговор о купопродаји предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

5.3 Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

5.4 Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

5.5 Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на купца.

5.6 Регистрација учесника ће се вршити у Будви, Бабин до, Улица VIII бр. 1, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања.

5.7 Сва евентуална питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је упутити Комисији за продају имовине из тачке 1. овог Јавног позива.

Адреса и контакт Комисије за продају имовине:

Министарство финансија, канцеларија број 14

Улица Станка Драгојевића број 2, Подгорица

Телефон: +382 20 248 512

E-mail: vesna.simovic@mif.gov.me 


Галерија

gallery.media[0].alt
1/5
item.alt
item.alt
item.alt
item.alt
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?