Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju putničkog motornog vozila marke "Mercedes Benz", model "Maybach S 650", registarskih oznaka PG - HM 542

Objavljeno: 26.06.2021. 06:01 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, br. 04-812/2 od 19. februara 2021. godine, br. broj 04-915 od 04. marta 2021. godine, br. 04-1961/2 od 15. aprila 2021. godine i br. 04-2106/2 od 06. maja 2021. godine, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA MARKE „MERCEDES BENZ“, MODEL „MAYBACH S 650“, REGISTARSKIH OZNAKA PG-HM 542

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore i to putničko motorno vozilo marke „MERCEDES BENZ“, model „MAYBACH S 650“, registarskih oznaka PG-HM 542.

2. Početna cijena imovine koja je predmet javnog nadmetanja

Početna cijena imovine iz tačke 1. ovog Javnog poziva iznosi 456.933,18 €, shodno Izvještaju o procjeni tržišne vrijednosti putničkog vozila marke „MERCEDES BENZ“, model „MAYBACH S 650“, registarskih oznaka PG-HM 542, broj: 01-03/21 od 29. marta 2021. godine, sačinjenom od strane Agencije za procjenu tržišne vrijednosti imovine, sudska vještačenja, konsalting i energetsku efikasnost „ANZAS AGENCIJA“ d.o.o. iz Podgorice, konkretno sudskih vještaka g-dina Doc. dr Gorana Čarapića, dipl. maš. i saob. ing. i g-dina Gorana Dedića, dipl. maš. ing.

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja imovine iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u Budvi, Babin do, Ulica VIII, br. 1, u petak, 23. jula 2021. godine, sa početkom u 19:00 časova.

4. Uslovi javnog nadmetanja

4.1 Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sva zainteresovana lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetnu imovinu, i to 22.846,65 €.

4.2 Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija i socijalnog staranja, broj 510-1122-69, kod CKB banke, sa naznakom – depozit za učešće na javnom nadmetanju.

4.3 Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 14, u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja ili putem e-maila, svakog radnog dana od dana objavljivanja Javnog poziva, do i uključujući 19. jul 2021. godine (od 10-13 časova).

4.4 Rok za podnošenje prijava je najkasnije do i uključujući 20. jul 2021. godine, do 13:00 časova.

4.5. Učesnici na Javnom nadmetanju mogu, uz prethodnu najavu Komisiji (potrebno je obratiti se  zahtjevom minimum 48 sati unaprijed), izvršiti razgledanje imovine iz tačke 1. ovog Javnog poziva, do i uključujući  19. jul 2021. godine, do 13:00 časova.

4.6 Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije.

4.7 Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

4.8 Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi iznos početne cijene za predmetnu imovinu.

4.9 Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu imovine iz tačke 1. ovog Javnog poziva.

5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

5.1 Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija i socijalnog staranja zaključi Ugovor o kupoprodaji putničkog motornog vozila marke „Mercedes benz“, model „Maybach s 650“, registarskih oznaka PG-HM 542, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

5.2 Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

5.3 Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

5.4 Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

5.5 Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na kupca.

5.6 Registracija učesnika će se vršiti u Budvi, Babin do, Ulica VIII br. 1, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

5.7 Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za prodaju imovine iz tačke 1. ovog Javnog poziva.

Adresa i kontakt Komisije za prodaju imovine:

Ministarstvo finansija, kancelarija broj 14

Ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica

Telefon: +382 20 248 512

E-mail: vesna.simovic@mif.gov.me 


Galerija

gallery.media[0].alt
1/5
item.alt
item.alt
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?