Саопштење са 3. сједнице 44. Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада је данас одржала 3. сједници којом је предсједавао предсједник мр Милојко Спајић. Предсједник је у уводном дијелу представио Усмену информацију поводом актуелног, јавно публикованог мизогиног напада на проф. др Драгињу Вуксановић Станковић, од стране Војислава Шешеља. Тим поводом, Влада је једногласно осудила тај чин и задужила Министарство културе и медија да код надлезних органа, у скалду са прописима, иницира процедуре за ограничавање каталогизације и пласмана садржаја и наслова са елементима говора мржње који су предмет Информације, а којим се повређују темељне друштвене вриједности и демократски стандарди.

Влада је усвојила Информацију – Пресјек Извјештаја Европске комисије о Црној Гори за 2023. годину. У Информацији је оцијењено да Извјештај пружа објективан приказ стања и остварених резултата који ће послужити као смјерница за даље унапређење стања и наставак реформских активности, те да ће с дужном пажњом бити сагледани налази, како би се у предстојећем периоду припремио свеобухватни Акциони план за адресирање свих препорука. Истиче се да је Влада свјесна значаја политичког момента, како на националном нивоу, тако и на европском плану, те да ће уложити максималне напоре како би Црна Гора искористила шансу и направила искорак на европском путу сада, када се политика проширења вратила у фокус ЕК и држава чланица. У Информацији се констатује да је Формирањем нове Владе успостављена институционална стабилност на нивоу извршне власти, међутим, остаје да се додатно консолидује судска грана власти и интензивира рад Скупштине. У том смислу, приоритет свих приоритета је именовање преосталих носилаца правосудних функција – како у контексту испуњења привремених мјерила у поглављима 23 и 24, тако и у погледу стварања услова за затварање нових поглавља. С тим у вези, Влада је изразила очекивање да ће све три гране власти показати потребан ниво одговорности и појачану фокусираност на питања из европске агенде. У Извјештају ЕК, констатована је идентична општа спремност у свим областима, као што је то био случај у прошлогодишњем документу: није било напретка, али ни назадовања када је у питању општа спремност у областима које су предмет Извјештаја.

Усвојена је Информација о реализацији планираних обавеза у 2023. години из Програма приступања Црне Горе Европској унији 2023-2024.године. Пресјек реализације обавеза из Програма приступања садржи пресјек укупне реализације у 2023. години, на дан 31. октобар као и пресјеке по кварталима. Такође, у документу се налазе посебно издвојене све институције са пратећом реализацијом. Укупан број планираних обавеза у прошлој години износи 300, од чега је у овом тренутку реализовано 77, што чини 26 % реализације. У законодавном дијелу је од 229 обавеза реализовано 39 (17%), док је од 71 планираног стратегијског документа реализовано 38 (54%).

Влада је утврдила Приједлог закона о завршном рачуну буџета Црне Горе за 2022. годину. Завршни рачун је, поред осталог, показао да су јавни приходи у периоду јануар – децембар 2022. године износили 2.322,3 милиона еура или 40,1 % процијењеног БДП-а (5.796,8 милиона) и у односу на планиране већи су за 117,3 милиона или 5,3 %. У односу на упоредни период 2021. године, наплата јавних прихода већа је за 128,3 милиона или 5,8%. Јавна потрошња у периоду јануар – децембар 2022. године износила је 2.571,2 милиона еура или 44,4% БДП-а, и мања је за 156,5 милиона или 5,7 % у односу на планирану, док је у односу на претходну годину већа за 283,7 милиона или 12,4%. Полазећи од кретања прихода и расхода, у периоду јануар - децембар 2022. године, остварен је готовински дефицит јавних финансија у износу од 248,9 милиона или 4,3% БДП-а, док је кориговани дефицит износио 220,4 милиона или 3,8%.

Донијета је Одлука о Енергетском билансу Црне Горе за 2024. годину. Документ обухвата Биланс електричне енергије, Биланс угља, Биланс нафте, нафтних деривата и биогорива, Годишњу анализу учешћа енергије из обновљивих извора енергије у укупној производњи енергије, као и мјере за његову реализацију. У 2024. години планирана је укупна производња електричне енергије у износу од 3.600 GWh, док је планирана бруто потрошња 3.117 тако да ће планирани суфицит, разлика између производње и потрошње, за 2024. годину бити 483 GWh. У наредној години је планирано да се више од половине електричне енергије, односно око 51 %, произведе из хидроелектрана, 37 % из термоелектране, 9 % из вјетроелектрана и 3 % из соларних електрана. Производња ТЕ Пљевља за 2024. годину планирана је на износ од 1.317 GWh, што је мање од процјене остварења у 2023. години за 12,2 %. Када је ријеч о билансу нафтних деривата, укупан промет за потребе потрошње у Црној Гори у 2024. години планиран је у количини од 421.070 тона, што је за 12,3 % више од процјене остварења потрошње у овој години.

Влада је донијела Одлуку о измјени Одлуке о утврђивању годишњег броја дозвола за привремени боравак и рад странаца за 2023. годину. Имајући у виду потребе тржишта рада и искоришћеност квоте дозвола за поједине намјене, а ради омогућавања несметаног пословања привредних субјеката, Одлуком је утврђено повећање броја дозвола за привремени боравак и рад странаца за 2023. годину за 6.000 дозвола, односно умјесто досадашњих 21.454 на 27.454 дозвола.

Усвојена је Информација о припремним активностима Црне Горе за позив „Европски хабови за дигиталне иновације“ у оквиру ЕУ програма „Дигитална Европа“. Црна Гора има статус придружене земље овом Програму који омогућава корисницима да, под једнаким условима као и корисници из држава чланица ЕУ, имају приступ позивима за четири области и то: суперкомпјутери, вјештачка интелигенција, напредне дигиталне вјештине и обезбјеђивање широке употребе дигиталних технологија у економији и друштву. Један од циљева из Радног програма за „Дигиталну Европу“ односи се на креирање мреже тзв. Европских хабова за дигиталне иновације. Ријеч је о једном правном лицу или конзорцијуму правних лица који има комплементарну експертизу и непрофитне циљеве да подржи дигиталну рансформацију великих размјера – са једне стране привреде, са посебним фокусом на микро, мала и средња предузећа, а са друге стране, организација државног сектора које обављају непрофитне активности. Позив за овај Програм се одвија у два корака: кроз транспарентне националне процесе  треба сачинити Листу кандидата за EDIH позив, док, у другом кораку, ЕК објављује посебан позив на којем могу учествовати кандидати са националне Листе. За Црну Гору су планирана средства ЕУ (грант) од милион еура за пројекат у трајању од четири године, а што чини 50 % укупне вриједности пројекта, док остатак треба обезбиједити из других извора (национално финансирање, донације, приватна средства и сл.). Тим поводом задужени су Министарство просвете, науке и иновација и Министарство јавне управе да предузму све потребне активности, како би било омогућено учешће потенцијалних корисника из Црне Горе на наведеном позиву, а у складу са важећим националним прописима који уређују област иновација и државне помоћи.

Влада је усвојила Информацију о реализацији Уговора о концесији за коришћење акумулације Отиловићи ради изградње мале хидроелектране у циљу производње електричне енергије, и прихватила текст Анекса број 1 Уговора о концесији. Анексу се приступило на захтјев Концесионара који је тражио да се дефинишу нови рокови почетка како I фазе, тако и почетка трајања Периода концесије, наводећи као разлог касно издате УТУ. Влада је захтјев Концесионара оцијенила оправданим и сачинила Анекс 1 Уговора који предвђа измјене на начин да I фаза – фаза израде Техничке документације, као и Период концесије почињу од датума издавања УТУ, док преостале одредбе Уговора остају неизмијењене.

Усвојена је Информација о потреби остваривања одрживог система правосудне инфраструктуре у Црној Гори. Тим поводом, ставиљени су ван снаге закључци Владе Црне Горе бр. 07-8337/2 од 12. јануара 2023. године, 07-100/23-4269/2 од 28. септембра 2023. године и 07-011/23-4595/2 од 19. октобра 2023. године, који се тичу рјешавања просторних капацитета правосудних органа са сједиштем у Подгорици. Такође,  задужено је Министарство правде да у сарадњи са Управом за катастар и државну имовину сагледа могућности и предложи адекватну локацију за изградњу објеката за потребе ових органа.

Влада је усвојила Информацију о преусмјеравању средстава за потребе обезбјеђивања недостајућих средстава за исплату права из области социјалне заштите за мјесец октобар. Министарство рада и социјалног старања је доставило захтјев за отпуштање средства за исплату права из области социјалне, дјечје, борачке и инвалидске заштите за октобар 2023. године у укупном износу од 18.258.050 еура. Утврђено је да за реализацију ове обавезе недостаје 5,6 милиона еура који се не могу могу обезбиједити из средстава опредијељених Законом о буџету Цме Горе за 2023. годину. Сходно наведеном, имајући у виду значај исплате права из области социјалне заштите, Влада је одобрила да се овај износ обезбиједи преусмјеравањем, у складу са Законом о буџету и фискалној одговорности. Будући да су потребна средства за исплату права из области социјалне заштите до краја текуће године предвиђена Предлогом закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. годину, који је у скупштинској процедури, констатовано је да треба припремити и Амандман на Предлог закона о измјенама Закона о буџету за 2023. годину, како би се надомјестила преусмјерена средства.

Утврђен је Текст амандмана на Предлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. годину. Ријеч је о два амандмана, од којих се првим амандманом врши прерасподјела средстава у оквиру трансфера за социјалну заштиту, при чему укупан износ остаје исти, док се другим Амандманом врши прерасподјела средстава опредијељених Министарству рада и социјалног старања и Фонду пензијског и инвалидског осигурања, са одговрајућим промјенама у укупном износу, имајући у виду значај благовремене исплате социјалних давања у новембру мјесецу.

Влада је донијела Одлуку о измјенама Одлуке о висини и распореду средстава пописним комисијама за финансирање пописа становништва, домаћинстава и станова у 2023. години. Основи разлог за доношење ове одлуке, како је наглашено у дискусији, је потреба да се обезбиједи довољан број учесника у Попису, додатном стимулацијом, односно повећањем надокнаде за њихов рад. Накнаде се повећавају предсједнику, члану пописне комисије, инструктору и пописивачу, а укупна средства за ту намјену износиће до 6.560.755 еура. Ова Одлука ће ступити на снагу даном објављивања у „Службеном листу Црне Горе”, како би се кроз расписани јавни оглас што прије обезбиједио довољан број учесника за успјешно извршавање послова и задатака у предстојећем Попису.

На данашњој сједници, Влада је размотрила и више кадровских питања доступних на линку.

3. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Пресјек Извјештаја Европске комисије о Црној Гори за 2023. годину Материјал Закључци
3.Информација о реализацији планираних обавеза у 2023. години из Програма приступања Црне Горе Европској унији 2023-2024. године Материјал Закључци
4.Предлог закона о завршном рачуну буџета Црне Горе за 2022. годину Материјал Закључци
5.Предлог одлуке о Енергетском билансу Црне Горе за 2024. годину Материјал Закључци
6.Предлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању годишњег броја дозвола за привремени боравак и рад странаца за 2023. годину Материјал Закључци
7.Информација о припремним активностима Црне Горе за позив „Европски хабови за дигиталне иновације“ у оквиру ЕУ програма „Дигитална Европа“ Материјал Закључци
8.Информација о реализацији Уговора о концесији за коришћење акумулације Отиловићи ради изградње мале хидроелектране у циљу производње електричне енергије са Предлогом анекса број 1 Уговора о концесији за коришћење акумулације Отиловићи ради изградње мале хидроелектране у циљу производње електричне енергије Материјал Закључци
9.Информација о потреби остваривања одрживог система правосудне инфраструктуре у Црној Гори с предлогом за стављање ван снаге закључка Владе Црне Горе бр. 07-8337/2 од 12. јануара 2023. године, 07-100/23-4269/2 од 28. септембра 2023. године и 07-011/23-4595/2 од 19. октобра 2023. године Материјал Закључци
10.ИНТЕРНО
11.Кадровска питања Закључци
11.1Предлог за престанак вршења дужности в.д. директора Завода за социјалну и дјечју заштиту Материјал
11.2Предлог за одређивање вршитељке дужности директора Завода за социјалну и дјечју заштиту Материјал
11.3Предлог за именовање државног секретара у Министарству саобраћаја и поморства Материјал
11.4Предлог за именовање савјетника предсједника Владе за културу и младе Материјал
11.5Предлог за именовање савјетника предсједника Владе за медије Материјал
11.6Предлог за именовање државног секретара у Министарству просвјете, науке и иновација Материјал
11.7Предлог за именовање државног секретара у Министарству саобраћаја и поморства Материјал
11.8Предлог за именовање савјетника потпредсједника Владе за политички систем, правосуђе и антикорупцију Материјал
11.9Предлог за именовање савјетника потпредсједника Владе за политички систем, правосуђе и антикорупцију Материјал
11.10Предлог за именовање савјетнице потпредсједника Владе за политички систем, правосуђе и антикорупцију Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
12.Предлог одлуке о објављивању Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Словеније о измјени и допуни Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Словеније о војнотехничкој сарадњи Материјал Закључци
13.Предлог одлуке о објављивању Меморандума о разумијевању о сарадњи у туризму између Министарства економског развоја и туризма Црне Горе и Министарства туризма Краљевине Саудијске Арабије Материјал Закључци
14.Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Савјета за реформу јавне управе Материјал Закључци
15.Информација о примјени Одлуке о привременим мјерама за ограничавање цијена производа од посебног значаја за живот и здравље људи и листи производа Материјал Закључци
16.Информација о пресјеку затеченог стања у Министарству здравља на дан 31. октобар 2023. године са предлогом мјера Материјал Закључци
17.Информација о затеченом стању у Министарству економског развоја на дан 31. октобар 2023. године, са оцјеном стања и предлогом мјера Материјал Закључци
18.Извјештај о раду Министарства правде за период 01.01.-31.10.2023. године са Предлогом приоритета из надлежности Министарства правде за Програм рада Владе за 2024. годину Материјал Закључци
19.Информација о пресјеку затеченог стања Министарства спорта и младих на дан 31. октобар 2023. године са Предлогом приоритета за припрему Програма рада Владе за 2024. годину Материјал Закључци
20.Информација о пресјеку затеченог стања на дан 31. октобар 2023. године и приоритетних обавеза из надлежности Министарства јавне управе Материјал Закључци
21.Информација о пресјеку затеченог стања у Министарству европских послова на дан 31.10.2023. године Материјал Закључци
22.Информација о пресјеку затеченог стања у Министарству културе и медија на дан 31. октобар 2023. године са оцјеном стања и предлогом мјера и Предлог приоритета за припрему Програма рада Владе за 2024. годину Материјал Закључци
23.Информација-пресјек затеченог стања у Министарству одбране на дан 31.10.2023. године, са оцјеном стања и предлогом мјера и Предлог приоритета за припрему Програма рада Владе за 2024. годину из надлежности Министарства одбране Материјал Закључци
24.Информација о реализацији дијела Закључака Владе Црне Горе, број: 07-040/23-4876/2 од 31. октобра 2023. године, са оцјеном стања и предлогом мјера Материјал Закључци
25.Информација о затеченом стању у ресору Министарства просвјете и Министарства науке и технолошког развоја, на дан 31. октобар 2023. године и преглед приоритета за наредни период Материјал Закључци
26.Информација о пресјеку затеченог стања у Министарству вањских послова, на дан 31. октобар 2023, са предлогом мјера Материјал Закључци
27.Предлог платформе за учешће министра вањских послова др Филипа Ивановића на састанку министара вањских послова земаља чланица Централноевропске иницијативе (CEI), Кишињев, Република Молдавија, 22. новембар 2023. године Материјал Закључци
28.Предлог платформе за учешће министра вањских послова др Филипа Ивановића на VIII Регионалном форуму Уније за Медитеран (УзМ), Барселона, Краљевина Шпанија, 27. новембар 2023. године Материјал Закључци
29.Предлог платформе за учешће министра одбране Драгана Краповића на министарском састанку иницијативе Процес сарадње министара одбране земаља Југоисточне Европе (SEDM), који ће се одржати од 21. до 23. новембра 2023. године, у Анкари, Република Турска Материјал Закључци
30.Предлог платформе за учешће министра просторног планирања, урбанизма и државне имовине Јанка Одовића на свечаном затварању црногорског павиљона на XVIII Бијеналу архитектуре у Венецији, 25. новембра 2023. године, Венеција, Италија Материјал Закључци
31.Предлог платформе о учешћу црногорске делегације коју чине потпредсједник Владе и министар економског развоја Ник Гјелосхај, министарка европских послова Маида Горчевић и министар финансија Новица Вуковић, на Састанку министара Западног Балкана, који ће се одржати 17. новембра 2023. године, Скопље, Република Сјеверна Македонија Материјал Закључци
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
32.Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Вишег суда за прекршаје Црне Горе Материјал Закључци
33.Питања и предлози
33.1Информација о преусмјеравању средстава за потребе обезбјеђивања недостајућих средстава за исплату права из области социјалне заштите за мјесец октобар Материјал Закључци
33.2Предлог амандмана на Предлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. годину Материјал Закључци
33.3Предлог одлуке о измјенама Одлуке о висини и распореду средстава пописним комисијама за финансирање пописа становништва, домаћинстава и станова у 2023. години Материјал Закључци
33.4Предлог платформе о учешћу црногорске делегације на XVI састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику, 16. новембар 2023. године, Подгорица Материјал Закључци
33.5Информација о предлогу Ноте о приступању Републике Молдавије Споразуму о успостављању Координационог одбора (CC – Cordination Committee) у оквиру Процеса сарадње министара одбране земаља Југоисточне Европе (SEDM - Southeastern Europe Defence Ministerial) с Предлогом ноте Материјал Закључци
33.6Предлог уредбе о допуни Уредбе о организацији и начину рада државне управе Материјал Закључци
33.7Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Управе за људске ресурсе Материјал Закључци
33.8Предлог платформе за посјету министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Владимира Јоковића Републици Србији, поводом учешћа на Другом међународном сајму вина „Визија вина Отвореног Балкана“, Београд, Република Србија, 16-19. новембар 2023. године Материјал Закључци
IV НА УВИД:
34.Извјештај о учешћу министра вањских послова др Филипа Ивановића на министарској конференцији „Већа, јача Унија – учинити ЕУ спремном за проширење и земље кандидате спремним за приступање“, Берлин, 2. новембар 2023. године Материјал
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?