Saopštenje sa 3. sjednice 44. Vlade Crne Gore

Objavljeno: 16.11.2023. 16:16 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je danas održala 3. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik mr Milojko Spajić. Predsjednik je u uvodnom dijelu predstavio Usmenu informaciju povodom aktuelnog, javno publikovanog mizoginog napada na prof. dr Draginju Vuksanović Stanković, od strane Vojislava Šešelja. Tim povodom, Vlada je jednoglasno osudila taj čin i zadužila Ministarstvo kulture i medija da kod nadleznih organa, u skaldu sa propisima, inicira procedure za ograničavanje katalogizacije i plasmana sadržaja i naslova sa elementima govora mržnje koji su predmet Informacije, a kojim se povređuju temeljne društvene vrijednosti i demokratski standardi.

Vlada je usvojila Informaciju – Presjek Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. godinu. U Informaciji je ocijenjeno da Izvještaj pruža objektivan prikaz stanja i ostvarenih rezultata koji će poslužiti kao smjernica za dalje unapređenje stanja i nastavak reformskih aktivnosti, te da će s dužnom pažnjom biti sagledani nalazi, kako bi se u predstojećem periodu pripremio sveobuhvatni Akcioni plan za adresiranje svih preporuka. Ističe se da je Vlada svjesna značaja političkog momenta, kako na nacionalnom nivou, tako i na evropskom planu, te da će uložiti maksimalne napore kako bi Crna Gora iskoristila šansu i napravila iskorak na evropskom putu sada, kada se politika proširenja vratila u fokus EK i država članica. U Informaciji se konstatuje da je Formiranjem nove Vlade uspostavljena institucionalna stabilnost na nivou izvršne vlasti, međutim, ostaje da se dodatno konsoliduje sudska grana vlasti i intenzivira rad Skupštine. U tom smislu, prioritet svih prioriteta je imenovanje preostalih nosilaca pravosudnih funkcija – kako u kontekstu ispunjenja privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, tako i u pogledu stvaranja uslova za zatvaranje novih poglavlja. S tim u vezi, Vlada je izrazila očekivanje da će sve tri grane vlasti pokazati potreban nivo odgovornosti i pojačanu fokusiranost na pitanja iz evropske agende. U Izvještaju EK, konstatovana je identična opšta spremnost u svim oblastima, kao što je to bio slučaj u prošlogodišnjem dokumentu: nije bilo napretka, ali ni nazadovanja kada je u pitanju opšta spremnost u oblastima koje su predmet Izvještaja.

Usvojena je Informacija o realizaciji planiranih obaveza u 2023. godini iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024.godine. Presjek realizacije obaveza iz Programa pristupanja sadrži presjek ukupne realizacije u 2023. godini, na dan 31. oktobar kao i presjeke po kvartalima. Takođe, u dokumentu se nalaze posebno izdvojene sve institucije sa pratećom realizacijom. Ukupan broj planiranih obaveza u prošloj godini iznosi 300, od čega je u ovom trenutku realizovano 77, što čini 26 % realizacije. U zakonodavnom dijelu je od 229 obaveza realizovano 39 (17%), dok je od 71 planiranog strategijskog dokumenta realizovano 38 (54%).

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2022. godinu. Završni račun je, pored ostalog, pokazao da su javni prihodi u periodu januar – decembar 2022. godine iznosili 2.322,3 miliona eura ili 40,1 % procijenjenog BDP-a (5.796,8 miliona) i u odnosu na planirane veći su za 117,3 miliona ili 5,3 %. U odnosu na uporedni period 2021. godine, naplata javnih prihoda veća je za 128,3 miliona ili 5,8%. Javna potrošnja u periodu januar – decembar 2022. godine iznosila je 2.571,2 miliona eura ili 44,4% BDP-a, i manja je za 156,5 miliona ili 5,7 % u odnosu na planiranu, dok je u odnosu na prethodnu godinu veća za 283,7 miliona ili 12,4%. Polazeći od kretanja prihoda i rashoda, u periodu januar - decembar 2022. godine, ostvaren je gotovinski deficit javnih finansija u iznosu od 248,9 miliona ili 4,3% BDP-a, dok je korigovani deficit iznosio 220,4 miliona ili 3,8%.

Donijeta je Odluka o Energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu. Dokument obuhvata Bilans električne energije, Bilans uglja, Bilans nafte, naftnih derivata i biogoriva, Godišnju analizu učešća energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije, kao i mjere za njegovu realizaciju. U 2024. godini planirana je ukupna proizvodnja električne energije u iznosu od 3.600 GWh, dok je planirana bruto potrošnja 3.117 tako da će planirani suficit, razlika između proizvodnje i potrošnje, za 2024. godinu biti 483 GWh. U narednoj godini je planirano da se više od polovine električne energije, odnosno oko 51 %, proizvede iz hidroelektrana, 37 % iz termoelektrane, 9 % iz vjetroelektrana i 3 % iz solarnih elektrana. Proizvodnja TE Pljevlja za 2024. godinu planirana je na iznos od 1.317 GWh, što je manje od procjene ostvarenja u 2023. godini za 12,2 %. Kada je riječ o bilansu naftnih derivata, ukupan promet za potrebe potrošnje u Crnoj Gori u 2024. godini planiran je u količini od 421.070 tona, što je za 12,3 % više od procjene ostvarenja potrošnje u ovoj godini.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2023. godinu. Imajući u vidu potrebe tržišta rada i iskorišćenost kvote dozvola za pojedine namjene, a radi omogućavanja nesmetanog poslovanja privrednih subjekata, Odlukom je utvrđeno povećanje broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2023. godinu za 6.000 dozvola, odnosno umjesto dosadašnjih 21.454 na 27.454 dozvola.

Usvojena je Informacija o pripremnim aktivnostima Crne Gore za poziv „Evropski habovi za digitalne inovacije“ u okviru EU programa „Digitalna Evropa“. Crna Gora ima status pridružene zemlje ovom Programu koji omogućava korisnicima da, pod jednakim uslovima kao i korisnici iz država članica EU, imaju pristup pozivima za četiri oblasti i to: superkompjuteri, vještačka inteligencija, napredne digitalne vještine i obezbjeđivanje široke upotrebe digitalnih tehnologija u ekonomiji i društvu. Jedan od ciljeva iz Radnog programa za „Digitalnu Evropu“ odnosi se na kreiranje mreže tzv. Evropskih habova za digitalne inovacije. Riječ je o jednom pravnom licu ili konzorcijumu pravnih lica koji ima komplementarnu ekspertizu i neprofitne ciljeve da podrži digitalnu ransformaciju velikih razmjera – sa jedne strane privrede, sa posebnim fokusom na mikro, mala i srednja preduzeća, a sa druge strane, organizacija državnog sektora koje obavljaju neprofitne aktivnosti. Poziv za ovaj Program se odvija u dva koraka: kroz transparentne nacionalne procese  treba sačiniti Listu kandidata za EDIH poziv, dok, u drugom koraku, EK objavljuje poseban poziv na kojem mogu učestvovati kandidati sa nacionalne Liste. Za Crnu Goru su planirana sredstva EU (grant) od milion eura za projekat u trajanju od četiri godine, a što čini 50 % ukupne vrijednosti projekta, dok ostatak treba obezbijediti iz drugih izvora (nacionalno finansiranje, donacije, privatna sredstva i sl.). Tim povodom zaduženi su Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija i Ministarstvo javne uprave da preduzmu sve potrebne aktivnosti, kako bi bilo omogućeno učešće potencijalnih korisnika iz Crne Gore na navedenom pozivu, a u skladu sa važećim nacionalnim propisima koji uređuju oblast inovacija i državne pomoći.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije, i prihvatila tekst Aneksa broj 1 Ugovora o koncesiji. Aneksu se pristupilo na zahtjev Koncesionara koji je tražio da se definišu novi rokovi početka kako I faze, tako i početka trajanja Perioda koncesije, navodeći kao razlog kasno izdate UTU. Vlada je zahtjev Koncesionara ocijenila opravdanim i sačinila Aneks 1 Ugovora koji predvđa izmjene na način da I faza – faza izrade Tehničke dokumentacije, kao i Period koncesije počinju od datuma izdavanja UTU, dok preostale odredbe Ugovora ostaju neizmijenjene.

Usvojena je Informacija o potrebi ostvarivanja održivog sistema pravosudne infrastrukture u Crnoj Gori. Tim povodom, staviljeni su van snage zaključci Vlade Crne Gore br. 07-8337/2 od 12. januara 2023. godine, 07-100/23-4269/2 od 28. septembra 2023. godine i 07-011/23-4595/2 od 19. oktobra 2023. godine, koji se tiču rješavanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa sa sjedištem u Podgorici. Takođe,  zaduženo je Ministarstvo pravde da u saradnji sa Upravom za katastar i državnu imovinu sagleda mogućnosti i predloži adekvatnu lokaciju za izgradnju objekata za potrebe ovih organa.

Vlada je usvojila Informaciju o preusmjeravanju sredstava za potrebe obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za isplatu prava iz oblasti socijalne zaštite za mjesec oktobar. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je dostavilo zahtjev za otpuštanje sredstva za isplatu prava iz oblasti socijalne, dječje, boračke i invalidske zaštite za oktobar 2023. godine u ukupnom iznosu od 18.258.050 eura. Utvrđeno je da za realizaciju ove obaveze nedostaje 5,6 miliona eura koji se ne mogu mogu obezbijediti iz sredstava opredijeljenih Zakonom o budžetu Cme Gore za 2023. godinu. Shodno navedenom, imajući u vidu značaj isplate prava iz oblasti socijalne zaštite, Vlada je odobrila da se ovaj iznos obezbijedi preusmjeravanjem, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Budući da su potrebna sredstva za isplatu prava iz oblasti socijalne zaštite do kraja tekuće godine predviđena Predlogom zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu, koji je u skupštinskoj proceduri, konstatovano je da treba pripremiti i Amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu za 2023. godinu, kako bi se nadomjestila preusmjerena sredstva.

Utvrđen je Tekst amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu. Riječ je o dva amandmana, od kojih se prvim amandmanom vrši preraspodjela sredstava u okviru transfera za socijalnu zaštitu, pri čemu ukupan iznos ostaje isti, dok se drugim Amandmanom vrši preraspodjela sredstava opredijeljenih Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, sa odgovrajućim promjenama u ukupnom iznosu, imajući u vidu značaj blagovremene isplate socijalnih davanja u novembru mjesecu.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o visini i rasporedu sredstava popisnim komisijama za finansiranje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini. Osnovi razlog za donošenje ove odluke, kako je naglašeno u diskusiji, je potreba da se obezbijedi dovoljan broj učesnika u Popisu, dodatnom stimulacijom, odnosno povećanjem nadoknade za njihov rad. Naknade se povećavaju predsjedniku, članu popisne komisije, instruktoru i popisivaču, a ukupna sredstva za tu namjenu iznosiće do 6.560.755 eura. Ova Odluka će stupiti na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, kako bi se kroz raspisani javni oglas što prije obezbijedio dovoljan broj učesnika za uspješno izvršavanje poslova i zadataka u predstojećem Popisu.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

3. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Presjek Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. godinu Materijal Zaključci
3.Informacija o realizaciji planiranih obaveza u 2023. godini iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024. godine Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2022. godinu Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o Energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2023. godinu Materijal Zaključci
7.Informacija o pripremnim aktivnostima Crne Gore za poziv „Evropski habovi za digitalne inovacije“ u okviru EU programa „Digitalna Evropa“ Materijal Zaključci
8.Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije sa Predlogom aneksa broj 1 Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije Materijal Zaključci
9.Informacija o potrebi ostvarivanja održivog sistema pravosudne infrastrukture u Crnoj Gori s predlogom za stavljanje van snage zaključka Vlade Crne Gore br. 07-8337/2 od 12. januara 2023. godine, 07-100/23-4269/2 od 28. septembra 2023. godine i 07-011/23-4595/2 od 19. oktobra 2023. godine Materijal Zaključci
10.INTERNO
11.Kadrovska pitanja Zaključci
11.1Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Materijal
11.2Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Materijal
11.3Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Materijal
11.4Predlog za imenovanje savjetnika predsjednika Vlade za kulturu i mlade Materijal
11.5Predlog za imenovanje savjetnika predsjednika Vlade za medije Materijal
11.6Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija Materijal
11.7Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Materijal
11.8Predlog za imenovanje savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Materijal
11.9Predlog za imenovanje savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Materijal
11.10Predlog za imenovanje savjetnice potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12.Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o izmjeni i dopuni Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o vojnotehničkoj saradnji Materijal Zaključci
13.Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju o saradnji u turizmu između Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore i Ministarstva turizma Kraljevine Saudijske Arabije Materijal Zaključci
14.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave Materijal Zaključci
15.Informacija o primjeni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda Materijal Zaključci
16.Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu zdravlja na dan 31. oktobar 2023. godine sa predlogom mjera Materijal Zaključci
17.Informacija o zatečenom stanju u Ministarstvu ekonomskog razvoja na dan 31. oktobar 2023. godine, sa ocjenom stanja i predlogom mjera Materijal Zaključci
18.Izvještaj o radu Ministarstva pravde za period 01.01.-31.10.2023. godine sa Predlogom prioriteta iz nadležnosti Ministarstva pravde za Program rada Vlade za 2024. godinu Materijal Zaključci
19.Informacija o presjeku zatečenog stanja Ministarstva sporta i mladih na dan 31. oktobar 2023. godine sa Predlogom prioriteta za pripremu Programa rada Vlade za 2024. godinu Materijal Zaključci
20.Informacija o presjeku zatečenog stanja na dan 31. oktobar 2023. godine i prioritetnih obaveza iz nadležnosti Ministarstva javne uprave Materijal Zaključci
21.Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu evropskih poslova na dan 31.10.2023. godine Materijal Zaključci
22.Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu kulture i medija na dan 31. oktobar 2023. godine sa ocjenom stanja i predlogom mjera i Predlog prioriteta za pripremu Programa rada Vlade za 2024. godinu Materijal Zaključci
23.Informacija-presjek zatečenog stanja u Ministarstvu odbrane na dan 31.10.2023. godine, sa ocjenom stanja i predlogom mjera i Predlog prioriteta za pripremu Programa rada Vlade za 2024. godinu iz nadležnosti Ministarstva odbrane Materijal Zaključci
24.Informacija o realizaciji dijela Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-040/23-4876/2 od 31. oktobra 2023. godine, sa ocjenom stanja i predlogom mjera Materijal Zaključci
25.Informacija o zatečenom stanju u resoru Ministarstva prosvjete i Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, na dan 31. oktobar 2023. godine i pregled prioriteta za naredni period Materijal Zaključci
26.Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu vanjskih poslova, na dan 31. oktobar 2023, sa predlogom mjera Materijal Zaključci
27.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica Centralnoevropske inicijative (CEI), Kišinjev, Republika Moldavija, 22. novembar 2023. godine Materijal Zaključci
28.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na VIII Regionalnom forumu Unije za Mediteran (UzM), Barselona, Kraljevina Španija, 27. novembar 2023. godine Materijal Zaključci
29.Predlog platforme za učešće ministra odbrane Dragana Krapovića na ministarskom sastanku inicijative Proces saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope (SEDM), koji će se održati od 21. do 23. novembra 2023. godine, u Ankari, Republika Turska Materijal Zaključci
30.Predlog platforme za učešće ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janka Odovića na svečanom zatvaranju crnogorskog paviljona na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji, 25. novembra 2023. godine, Venecija, Italija Materijal Zaključci
31.Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije koju čine potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Gjeloshaj, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i ministar finansija Novica Vuković, na Sastanku ministara Zapadnog Balkana, koji će se održati 17. novembra 2023. godine, Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
32.Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje Crne Gore Materijal Zaključci
33.Pitanja i predlozi
33.1Informacija o preusmjeravanju sredstava za potrebe obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za isplatu prava iz oblasti socijalne zaštite za mjesec oktobar Materijal Zaključci
33.2Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu Materijal Zaključci
33.3Predlog odluke o izmjenama Odluke o visini i rasporedu sredstava popisnim komisijama za finansiranje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini Materijal Zaključci
33.4Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije na XVI sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, 16. novembar 2023. godine, Podgorica Materijal Zaključci
33.5Informacija o predlogu Note o pristupanju Republike Moldavije Sporazumu o uspostavljanju Koordinacionog odbora (CC – Cordination Committee) u okviru Procesa saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope (SEDM - Southeastern Europe Defence Ministerial) s Predlogom note Materijal Zaključci
33.6Predlog uredbe o dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Materijal Zaključci
33.7Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za ljudske resurse Materijal Zaključci
33.8Predlog platforme za posjetu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića Republici Srbiji, povodom učešća na Drugom međunarodnom sajmu vina „Vizija vina Otvorenog Balkana“, Beograd, Republika Srbija, 16-19. novembar 2023. godine Materijal Zaključci
IV NA UVID:
34.Izvještaj o učešću ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na ministarskoj konferenciji „Veća, jača Unija – učiniti EU spremnom za proširenje i zemlje kandidate spremnim za pristupanje“, Berlin, 2. novembar 2023. godine Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?