Саопштење са 36. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада је на данас одржаној, 36. сједници којом је предсједавао предсједник др Дритан Абазовић, усвојила Информацију о загађењу ваздуха у Пљевљима и Сјеверној зони квалитета ваздуха. Цијенећи неприхватљивим даље одлагање рјешавања вишедеценијског проблема загађења ваздуха у Пљевљима и сјеверној регији, Влада је донијела закључке који су усмјерени ка изналажењу системског и дугорочно одрживог рјешења овог питања. У том контексту, задужена су министарства капиталних инвестиција и екологије, просторног планирања и урбанизма да припреме предлог одлуке о проглашењу јавног интереса за пројекат топлификације Пљеваља. У циљу унапређења квалитета ваздуха, Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма задужено је да формира Оперативни тим за спровођење краткорочних и дугорочних мјера за смањење загађења ваздуха у Сјеверној зони, а у чијем саставу ће бити заступљени представници ресорног Министарства, Агенције за заштиту животне средине, Института за јавно здравље, Центра за екотоксиколошка испитивања, Завода за хидрометеорологију и сеизмологију, Управе за инспекцијске послове, ЕКО-фонда, Електропривреде, Заједнице општина и невладиних организација. Како би се омогућило ефикасније и непосредно дјеловање еколошке инспекције, Влада је усвојила и Захтјев за давање сагласности за попуну радног мјеста Еколошки инспектор III са мјестом рада у Пљевљима, које није предвиђено Кадровским планом Управе за инспекцијске послове за 2023. годину.

Донијета је Уредба о измјенама и допуни Уредбе о визном режиму. Црна Гора је у потпуности окренута и посвећена европској интеграцији као свом кључном вањскополитичком приоритету и, у складу са тим опредјелјенјем, измјене и допуна Уредбе обезбјеђују усклађивање визне политике Црне Горе са ЕУ, као и хармонизацију домаћег законодавства и праксе са стандардима ЕУ.

Са листе држава чији држављани могу улазити, прелазити преко територије и боравити у Црној Гори до 90 дана, са важећом путном исправом издатом од надлежних органа тих држава, без визе избрисана је Република Куба. На овај начин Црна Гора одговорно испуњава обавезе које има у процесу приступања ЕУ. Избрисан је и члан којим је било дозвољено да страни држављани са боравишном дозволом у Уједињеним Арапским Емиратима могу без визе да уђу у Црну Гору и у њој бораве до 10 дана, што је мотивисано потребом хармонизације домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ. Такође, након изласка Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске из Европске уније, указала се потреба да се члан 10 допуни и прошири и на имаоце важећих путних исправа те земље, издатих на основу Конвенције о правном положају избјеглица из 1951. године или Конвенције о правном положају лица без држављанства из 1954. године, као и посебних путних исправа за странце, да могу улазити, прелазити преко територије и боравити у Црној Гори до 30 дана, без визе. Члану 12а, којим је прописано да представници страних дипломатско-конзуларних представништава која на нерезидентној основи покривају Црну Гору, могу улазити, прелазити преко територије и боравити у Црној Гори без визе до 90 дана, додата су и ДКП-а која покривају Црну Гору из Републике Албаније, чиме је изједначен њихов статус у погледу обавезе претходног прибављања виза.

Влада је донијела Одлуку о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније 2019/1894/ЗВБП од 11. новембра 2019. године, 2020/275/ЗВБП од 27. фебруара 2020. године, 2020/1657/ЗВБП од 6. новембра 2020. године, 2021/1966/ЗВБП од 11. новембра 2021. године и 2022/2186/ЗВБП од 8. новембра 2022. године, с обзиром на неовлашћене активности бушења које Турска спроводи у источном Средоземљу.

Донијета је Одлука о измјени Одлуке о предузимању привремених мјера усљед појаве епидемије заразне болести COVID-19 од већег епидемиолошког значаја, којом се важење постојећих епидемиолошким мјера продужава до 27. јануара 2023. године.

Влада је донијела Програм мониторинга површинских и подземних вода за 2023. годину. Доношењем Програма мониторинга постиже се конкретан циљ, а то је заштита вода, односно спречавање, контрола и смањење загађивања вода ради постизања доброг статуса вода. Буџетом Завода за хидрометеорологију и сеизмологију за 2023. годину, за реализацију Програма мониторинга површинских и подземних вода за 2023. годину, су одобрена средства у износу од 154.499 еура. Како се наводи у материјалу, са очекиваних 50 локација за мониторинг подземних водних тијела, општа густина мјеста за осматрање на територији Црне Горе износиће један објекат на 282 km2, а у зависности од добијених резултата квантитета и квалитета воде утврдиће се које од локација треба да се уврсте у надзорни, а које у оперативни мониторинг.

Усвојена је Информација о израђеној Студији о потреби формирања робних резерви у Црној Гори са предлогом за израду двије додатне студије које ће разрадити систем функционисања Агенције за стратешке резерве Црне Горе. На сједници је истакнуто да се након презентације Студије, у децембру 2022. године, и бројних недоумица на које је указано, створила потреба за израдом додатних анализа и елабората – студија које треба да креаторима политике отклоне недомице у погледу стварања оперативних претпоставки за реализацију оснивања Агенције и функционисања система робних резерви у Црној Гори. У том смислу, потребно је израдити двије студије: Детаљна анализа складишних капацитета за смјештај љекова и медицинског материјала и Разрада модела операционализације стратешких резерви са аспекта оснивања, кадровских капацитета - законске регулативе Агенције за стратешке резерве Црне Горе, обје са јасним дефинисаним пројектним задацима.

Влада је издала Урбанистичко - техничке услове за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса – соларне електране, по захтјеву „SUN HORIZON“ д.о.о. Подгорица, а у складу са чланом 218ц Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 и 86/22) и чланом 2 Правилника о ближим критеријума за оцјену захтјева за издавање урбанистичко - техничких услова за изградњу објеката за производњу електричне енергије из обновљивих извора сунца и других обновљивих извора ("Службени лист Црне Горе", бр.114/22). Како се наводи у информацији, локација за изградњу предметног објекта се налази у захвату катастарских општина КО Ластва, КО Чево и Прентин до, Пријестоница Цетиње, на укупној површини од cca 5.205.749 . Према претходно спороведеним анализама достављеним од стране подносиоца захтјева утврђено је да је потенцијална количина произведене електричне енергије из соларне електране укупне инсталисане снаге 400 MW. На сједници је оцијењено да Влада ефикасним одлучивањем о питањима из своје надлежности доприноси реализацији пројеката из области производње електричне енергије из обновљивих извора.

Усвојен је Програм газдовања шумама за 2023. годину. Програм сублимира мјере предвиђене дугорочним плановима газдовања шумама које су планиране за реализацију у 2023. години (мјере на узгоју, заштити и коришћењу шума, као и изградњи и одржавању шумске инфраструктуре). Спровођење Програма, како су истакли у дискусији, утицаће и на привреду и на грађане. Директни позитивни утицаји на привреду се огледају у снабдијевању сировином за производњу дрвопрерађивачке индустрије, док ће се грађанима омогућити снабдијевање огријевним и другим дрветом. Овим Програмом, шуме и шумско земљиште уживају посебну заштиту, која се као важан интерес остварује очувањем шума и шумског земљишта са свим њиховим функцијама, и то како одрживим и мултифункционалним газдовањем шумама, тако и очувањем и унапређењем биолошке и пејзажне разноврсности истих, као и подизањем нивоа квалитета животне средине. За реализацију Програма је Буџетом за 2023. годину планирано 5.995.946 еура, а имплементацијом Програма, како се наводи у материјалу, планирани приход у Буџету би износио 12.292.938 еура.

Поред осталог, Влада је размотрила и више кадровских питања доступних на линку.

36. sjednica Vlade Crne Gore (12.01.2023.)

36. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Информација о загађењу ваздуха у Пљевљима и квалитету ваздуха у Сјеверној зони Црне Горе Материјал Закључци
1.1Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Предлог уредбе о измјенама и допуни Уредбе о визном режиму Материјал Закључци
3.Предлог одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније с обзиром на неовлашћене активности бушења које Турска спроводи у источном Средоземљу Материјал Закључци
4.Предлог одлуке о измјени Одлуке о предузимању привремених мјера усљед појаве епидемије заразне болести COVID-19 од већег епидемиолошког значаја Материјал Закључци
5.Предлог програма мониторинга површинских и подземних вода за 2023. годину Материјал Закључци
6.Информација о израђеној Студији о потреби формирања робних резерви у Црној Гори са предлогом за израду двије додатне студије које ће разрадити систем функционисања Агенције за стратешке резерве Црне Горе Материјал Закључци
7.Предлог урбанистичко техничких услова за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса - соларне електране, по захтјеву „Sun Horizon“ д.о.о. Подгорица, а у складу са чланом 218ц Закона Материјал Закључци
8.Кадровска питања Закључци
8.1Предлог за разрјешење државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Материјал
8.2Предлог за разрјешење предсједника и члана Управног одбора Фонда рада Материјал
8.3Предлог за именовање чланице Управног одбора Фонда рада Материјал
8.4Предлог за давање сагласности за постављење главног инспектора за електронске комуникације, поштанску дјелатност и услуге информационог друштва у Управи за инспекцијске послове Материјал
8.5Предлог за престанак мандата в.д. помоћника директора Управе полиције - руководиоца Сектора за финансијско - обавјештајне послове у Министарству унутрашњих послова Материјал
8.6Предлог за одређивање в.д. помоћника директора Управе полиције - руководиоца Сектора за финансијско - обавјештајне послове у Министарству унутрашњих послова Материјал
8.7Предлог за именовање директора Управе за капиталне пројекте Материјал
8.8Предлог за престанак вршења дужности в.д. директора Управе за газдовање шумама и ловиштима Материјал
8.9Предлог за одређивање вршиоца дужности директора Управе за газдовање шумама и ловиштима Материјал
8.10Предлог за разрјешење државног секретара у Министарству јавне управе Материјал
8.11Предлог за престанак вршења дужности в.д. директора Управе за људске ресурсе Материјал
8.12Предлог за именовање директора Управе за људске ресурсе Материјал
8.13Предлог за одређивање пуномоћника-представника државног капитала на ванредној Скупштини акционара "АД Одржавање жељезничких возних средстава Подгорица" Материјал
8.14Предлог за избор чланова Одбора директора "АД Одржавање жељезничких возних средстава Подгорица" Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
9.Предлог основе за вођење преговора и закључење Споразума између Црне Горе и Републике Албаније о социјалном осигурању (без расправе) Материјал Закључци
10.Информација о реализацији Акционог плана за имплементацију препорука Државне ревизорске институције на крају трећег квартала 2022. године Материјал Закључци
11.Предлог платформе за учешће предсједника Владе др Дритана Абазовића на Годишњем састанку Свјетског економског форума у Давосу у периоду од 17. до 19. јануара 2023. године Материјал Закључци
12.Предлог платформе за посјету министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Владимира Јоковића Савезној Републици Њемачкој, поводом учешћа на 15. Глобалном форуму хране и пољопривреде (GFFA), који ће се одржати у Берлину, Савезна Република Њемачка, 18 - 21. јануар 2023. године Материјал Закључци
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТВАЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
13.Предлог финансијског плана Агенције за заштиту конкуренције за 2023. годину Материјал Закључци
14.Питања и предлози
14.1Предлог програма газдовања шумама за 2023. годину Материјал Закључци
14.2Захтјев за давање сагласности за попуну радног мјеста које није предвиђено Кадровским планом Управе за инспекцијске послове за 2023. годину Материјал Закључци
14.3Предлог платформе за радну посјету предсједника Владе Црне Горе др Дритана Абазовића Републици Албанији, 13. јануара 2023. године Материјал Закључци
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?