Saopštenje sa 36. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 12.01.2023. 15:47 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je na danas održanoj, 36. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, usvojila Informaciju o zagađenju vazduha u Pljevljima i Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha. Cijeneći neprihvatljivim dalje odlaganje rješavanja višedecenijskog problema zagađenja vazduha u Pljevljima i sjevernoj regiji, Vlada je donijela zaključke koji su usmjereni ka iznalaženju sistemskog i dugoročno održivog rješenja ovog pitanja. U tom kontekstu, zadužena su ministarstva kapitalnih investicija i ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da pripreme predlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat toplifikacije Pljevalja. U cilju unapređenja kvaliteta vazduha, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma zaduženo je da formira Operativni tim za sprovođenje kratkoročnih i dugoročnih mjera za smanjenje zagađenja vazduha u Sjevernoj zoni, a u čijem sastavu će biti zastupljeni predstavnici resornog Ministarstva, Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za javno zdravlje, Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Uprave za inspekcijske poslove, EKO-fonda, Elektroprivrede, Zajednice opština i nevladinih organizacija. Kako bi se omogućilo efikasnije i neposredno djelovanje ekološke inspekcije, Vlada je usvojila i Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta Ekološki inspektor III sa mjestom rada u Pljevljima, koje nije predviđeno Kadrovskim planom Uprave za inspekcijske poslove za 2023. godinu.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o viznom režimu. Crna Gora je u potpunosti okrenuta i posvećena evropskoj integraciji kao svom ključnom vanjskopolitičkom prioritetu i, u skladu sa tim opredjeljenjem, izmjene i dopuna Uredbe obezbjeđuju usklađivanje vizne politike Crne Gore sa EU, kao i harmonizaciju domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima EU.

Sa liste država čiji državljani mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, sa važećom putnom ispravom izdatom od nadležnih organa tih država, bez vize izbrisana je Republika Kuba. Na ovaj način Crna Gora odgovorno ispunjava obaveze koje ima u procesu pristupanja EU. Izbrisan je i član kojim je bilo dozvoljeno da strani državljani sa boravišnom dozvolom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima mogu bez vize da uđu u Crnu Goru i u njoj borave do 10 dana, što je motivisano potrebom harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Takođe, nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Evropske unije, ukazala se potreba da se član 10 dopuni i proširi i na imaoce važećih putnih isprava te zemlje, izdatih na osnovu Konvencije o pravnom položaju izbjeglica iz 1951. godine ili Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva iz 1954. godine, kao i posebnih putnih isprava za strance, da mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, bez vize. Članu 12a, kojim je propisano da predstavnici stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava koja na nerezidentnoj osnovi pokrivaju Crnu Goru, mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori bez vize do 90 dana, dodata su i DKP-a koja pokrivaju Crnu Goru iz Republike Albanije, čime je izjednačen njihov status u pogledu obaveze prethodnog pribavljanja viza.

Vlada je donijela Odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2019/1894/ZVBP od 11. novembra 2019. godine, 2020/275/ZVBP od 27. februara 2020. godine, 2020/1657/ZVBP od 6. novembra 2020. godine, 2021/1966/ZVBP od 11. novembra 2021. godine i 2022/2186/ZVBP od 8. novembra 2022. godine, s obzirom na neovlašćene aktivnosti bušenja koje Turska sprovodi u istočnom Sredozemlju.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, kojom se važenje postojećih epidemiološkim mjera produžava do 27. januara 2023. godine.

Vlada je donijela Program monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2023. godinu. Donošenjem Programa monitoringa postiže se konkretan cilj, a to je zaštita voda, odnosno sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađivanja voda radi postizanja dobrog statusa voda. Budžetom Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2023. godinu, za realizaciju Programa monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2023. godinu, su odobrena sredstva u iznosu od 154.499 eura. Kako se navodi u materijalu, sa očekivanih 50 lokacija za monitoring podzemnih vodnih tijela, opšta gustina mjesta za osmatranje na teritoriji Crne Gore iznosiće jedan objekat na 282 km2, a u zavisnosti od dobijenih rezultata kvantiteta i kvaliteta vode utvrdiće se koje od lokacija treba da se uvrste u nadzorni, a koje u operativni monitoring.

Usvojena je Informacija o izrađenoj Studiji o potrebi formiranja robnih rezervi u Crnoj Gori sa predlogom za izradu dvije dodatne studije koje će razraditi sistem funkcionisanja Agencije za strateške rezerve Crne Gore. Na sjednici je istaknuto da se nakon prezentacije Studije, u decembru 2022. godine, i brojnih nedoumica na koje je ukazano, stvorila potreba za izradom dodatnih analiza i elaborata – studija koje treba da kreatorima politike otklone nedomice u pogledu stvaranja operativnih pretpostavki za realizaciju osnivanja Agencije i funkcionisanja sistema robnih rezervi u Crnoj Gori. U tom smislu, potrebno je izraditi dvije studije: Detaljna analiza skladišnih kapaciteta za smještaj ljekova i medicinskog materijala i Razrada modela operacionalizacije strateških rezervi sa aspekta osnivanja, kadrovskih kapaciteta - zakonske regulative Agencije za strateške rezerve Crne Gore, obje sa jasnim definisanim projektnim zadacima.

Vlada je izdala Urbanističko - tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, po zahtjevu „SUN HORIZON“ d.o.o. Podgorica, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijuma za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora ("Službeni list Crne Gore", br.114/22). Kako se navodi u informaciji, lokacija za izgradnju predmetnog objekta se nalazi u zahvatu katastarskih opština KO Lastva, KO Čevo i Prentin do, Prijestonica Cetinje, na ukupnoj površini od cca 5.205.749 . Prema prethodno sporovedenim analizama dostavljenim od strane podnosioca zahtjeva utvrđeno je da je potencijalna količina proizvedene električne energije iz solarne elektrane ukupne instalisane snage 400 MW. Na sjednici je ocijenjeno da Vlada efikasnim odlučivanjem o pitanjima iz svoje nadležnosti doprinosi realizaciji projekata iz oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Usvojen je Program gazdovanja šumama za 2023. godinu. Program sublimira mjere predviđene dugoročnim planovima gazdovanja šumama koje su planirane za realizaciju u 2023. godini (mjere na uzgoju, zaštiti i korišćenju šuma, kao i izgradnji i održavanju šumske infrastrukture). Sprovođenje Programa, kako su istakli u diskusiji, uticaće i na privredu i na građane. Direktni pozitivni uticaji na privredu se ogledaju u snabdijevanju sirovinom za proizvodnju drvoprerađivačke industrije, dok će se građanima omogućiti snabdijevanje ogrijevnim i drugim drvetom. Ovim Programom, šume i šumsko zemljište uživaju posebnu zaštitu, koja se kao važan interes ostvaruje očuvanjem šuma i šumskog zemljišta sa svim njihovim funkcijama, i to kako održivim i multifunkcionalnim gazdovanjem šumama, tako i očuvanjem i unapređenjem biološke i pejzažne raznovrsnosti istih, kao i podizanjem nivoa kvaliteta životne sredine. Za realizaciju Programa je Budžetom za 2023. godinu planirano 5.995.946 eura, a implementacijom Programa, kako se navodi u materijalu, planirani prihod u Budžetu bi iznosio 12.292.938 eura.

Pored ostalog, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

36. sjednica Vlade Crne Gore (12.01.2023.)

36. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Informacija o zagađenju vazduha u Pljevljima i kvalitetu vazduha u Sjevernoj zoni Crne Gore Materijal Zaključci
1.1Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o viznom režimu Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na neovlašćene aktivnosti bušenja koje Turska sprovodi u istočnom Sredozemlju Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal Zaključci
5.Predlog programa monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2023. godinu Materijal Zaključci
6.Informacija o izrađenoj Studiji o potrebi formiranja robnih rezervi u Crnoj Gori sa predlogom za izradu dvije dodatne studije koje će razraditi sistem funkcionisanja Agencije za strateške rezerve Crne Gore Materijal Zaključci
7.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu „Sun Horizon“ d.o.o. Podgorica, a u skladu sa članom 218c Zakona Materijal Zaključci
8.Kadrovska pitanja Zaključci
8.1Predlog za razrješenje državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
8.2Predlog za razrješenje predsjednika i člana Upravnog odbora Fonda rada Materijal
8.3Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora Fonda rada Materijal
8.4Predlog za davanje saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva u Upravi za inspekcijske poslove Materijal
8.5Predlog za prestanak mandata v.d. pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora za finansijsko - obavještajne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
8.6Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora za finansijsko - obavještajne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
8.7Predlog za imenovanje direktora Uprave za kapitalne projekte Materijal
8.8Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Materijal
8.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Materijal
8.10Predlog za razrješenje državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave Materijal
8.11Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za ljudske resurse Materijal
8.12Predlog za imenovanje direktora Uprave za ljudske resurse Materijal
8.13Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica" Materijal
8.14Predlog za izbor članova Odbora direktora "AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica" Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
9.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Albanije o socijalnom osiguranju (bez rasprave) Materijal Zaključci
10.Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju trećeg kvartala 2022. godine Materijal Zaključci
11.Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade dr Dritana Abazovića na Godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu u periodu od 17. do 19. januara 2023. godine Materijal Zaključci
12.Predlog platforme za posjetu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića Saveznoj Republici Njemačkoj, povodom učešća na 15. Globalnom forumu hrane i poljoprivrede (GFFA), koji će se održati u Berlinu, Savezna Republika Njemačka, 18 - 21. januar 2023. godine Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTVALJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
13.Predlog finansijskog plana Agencije za zaštitu konkurencije za 2023. godinu Materijal Zaključci
14.Pitanja i predlozi
14.1Predlog programa gazdovanja šumama za 2023. godinu Materijal Zaključci
14.2Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta koje nije predviđeno Kadrovskim planom Uprave za inspekcijske poslove za 2023. godinu Materijal Zaključci
14.3Predlog platforme za radnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića Republici Albaniji, 13. januara 2023. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?