50. sjednica Vlade Crne Gore - 9.12.2021.

Objavljeno: 09.12.2021. 20:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 50. sjednici održanoj 9. decembra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić usvojila Akcioni plan za adresiranje ključnih preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori 2021.

U okviru procesa evropskih integracija Vlada je donijela i mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkim poglavljima 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga,  7 - Pravo intelektualne svojine, 14 - Saobraćajna politika, 15 – Energetika, 21 - Trans-evropske mreže, 27 - Životna sredina i klimatske promjene i 33 - Finansijske i budžetske odredbe. Riječ je o dokumentima koje su sačinile radne grupe za navedena poglavlja, koji na adekvatan način adresiraju preostale obaveze iz pregovaračkog procesa. Poglavlja su predstavljena po svim oblastima koje ih čine, sa preostalim ključnim izazovima, preporukama iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu, kao i horizontalnim vezama sa drugim poglavljima i klasterima u odnosu na revidiranu metodologiju pregovora.

Vlada je donijela Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. (za period 2021-2022.). Planom se utvrđuju aktivnosti, indikatori rezultata i uticaja, rokovi, nadležni organi i izvori finansiranja potrebni za sprovođenje strateških smjernica definisanih Strategijom. Predviđeno je 117 aktivnosti za realizaciju strateških i operativnih ciljeva. Prilikom izrade Akcionog plana uzete su u obzir najnovije preporuke relevantnih međunarodnih izvještaja, pa su planirane aktivnosti usklađene sa tim preporukama u cilju unapređenja reformskih rezultata u najproblematičnijim oblastima. Takođe, aktivnosti iz prethodnog perioda koje nijesu bile realizovale, kao i djelimično realizovane aktivnosti, inkorporirane su u novi Akcioni plan, sa odgovarajućim indikatorima rezultata i novim rokovima za njihovu realizaciju.

Za sprovođenje Akcionog plana potrebno je obezbijediti 4.361.414,99 eura (od čega 1.386.913 eura iz budžeta sudstva, Državnog tužilaštva i Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, a 2.974.501,99 eura od donatorskih sredstava).

Vlada je utvrdila Predlog zakona o elektronskom dokumentu. Odredbama novog Zakona definisano je da se integritet i autentičnost elektronskog dokumenta, osim elektronskim potpisom, može potvrditi i elektronskim pečatom. Takođe, propisan je i postupak pretvaranja dokumenta koji nije u elektronskoj formi u digitalizovani dokument, koji kao takav može poslužiti u procesima koji se vode kod pravnih i fizičkih lica i nadležnih organa, u smislu ovog zakona i jednak je elektronskom dokumentu. Predlog zakona definiše digitalizovani dokument i način digitalizacije i ovjere digitalizovanog dokumenta, kao i komunikaciju između nadležnih organa i stranaka. Na sjednici je naglašeno da se novim Zakonom doprinosi dodatnom unapređenju pravnog okvira, kako bi se povećanjem povjerenja u elektronski dokument stvorili uslovi za njegovu širu primjenu u pravnom prometu, upravnim, sudskim i drugim postupcima, što će rezultirati razvojem novih elektronskih servisa visokog nivoa sofisticiranosti.

Usvojena je Informacija o djelovanju Uprave za inspekcijske poslove tokom ljetnje turističke sezone. U Informaciji se navodi da je Uprava, obavljajući svoj primarni zadatak uvođenja privrede u legalne tokove, u toku ljetnje turističke sezove izvršila 9.304 inspekcijske kontrole, od čega je konstantovano 3.098 (30%) nepravilnosti, izrečeno 1.381.100,00 eura novčanih kazni i donešeno 168 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti.

Vlada je utvrdila Amandman na Predlog zakona o reprogramu poreskog potraživanja. U cilju obezbjeđivanja neselektivnosti, odnosno jednake dostupnosti ostvarivanja prava na reprogram svim poreskim obveznicima, predloženim amandmanom se propisuje rok do kojeg poreski dužnik mora podnijeti sve zaostale poreske prijave da bi mogao koristiti pravo na reprogram iz ovog Zakona.

Utvrđeni su i amandmani na Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne. Amandmanom su dodate nove tačke kojima se predviđa da će nadležni sud odbiti zahtjev za određivanje mjera iz člana 7, odnosno odbiti tužbeni zahtjev iz člana 11 ovog zakona, pored ostalog, ako je navodno pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne učinjeno radi ostvarivanja prava na pristup informacijama u skladu sa Zakonom kojim se uređuje pravo na slobodan pristup informacijama u posjedu organa vlasti i ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje medijsko izražavanje i informisanje, uključujući poštovanje slobode i pluralizma medija. Osim toga, predviđene su i određene pravno-tehničke korekcije zakonskog teksta.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne ogranizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja broj 190. U diskusiji je naglašeno da su osnovni razlozi usvajanja Konvencije stvaranje pravnog osnova i potrebe za usaglašavanjem nacionalnog zakonodavstva sa propisima MOR-a, ispunjavanje uslova u pogledu istupanja na međunarodnom tržištu rada i očekivanje da će se obezbijediti efikasnija zaštita na radu i po osnovu rada zaposlenih. Konvencijom se ujednačavaju standardi koji se odnose na područje zaštite zaposlenih od nasilja i uznemiravanja, čime se dopunjuje i unapređuje stanje u ovoj oblasti i omogućavaju dostojanstveni uslovi za rad, čemu Crna Gora i teži.

Donijeta je Uredba o vitaminima, mineralima i drugim supstancama koje se mogu dodavati hrani.

Vlada je donijela Uredbu o tehničkim i drugim uslovima za korišćenje informaciono komunikacione mreže i načinu upravljanja tom mrežom. Cilj donošenja Uredbe je razvoj usluga elektronske uprave, kao i efikasnije postupanje organa i drugih subjekata, što će rezultirati i većom uslužnošću prema građanima i privredi. Ovim propisom doprinosi se dodatnom unapređenju pravnog okvira u ovoj oblasti, kako bi se informaciono-komunikaciona mreža organa koristila savjesno i odgovorno, isključivo u službene, odnosno poslovne svrhe. Jasno su propisani poslovi mrežnog administrator preko koga Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija upravlja informaciono-komunikcionom mrežom, kao i način zaštite od malicioznih programa.

Donijeta je Odluka o izradi Državne studije lokacije “Dio sektora 66 - Modul II, III i VI” - Velika plaža, Opština Ulcinj. Osnovni cilj koji treba da se postigne ovim dokumentom je obezbjeđivanje planskih preduslova za razvoj turizma visoke kategorije na ovom području, kroz sveobuhvatno i racionalno sagledavanje značaja lokacije i utvrđivanje optimalnog opsega izgradnje, a na osnovu planskih opredjeljenja, smjernica i kriterijuma sadržanih u planskoj dokumentaciji višeg reda. Donijeta je Odluka o određivanju rukovodioca izrade Državne studije lokacije “Dio sektora 66 - Modul II, III i VI” - Velika plaža, Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Državne studije lokacije.

Vlada je donijela odluke o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Pinješ - Borova šuma”, opština Ulcinj, kao i Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Hoteli i vile visoke kategorije”, Pinješ, opština Ulcinj.

Usvojena je Informacija o poboljšanju avio dostupnosti sa odlukama o izmjenama i dopunama odluka koje je donio Odbor direktora Aerodromi Crne Gore AD Podgorica.

Vlada je usvojila Informaciju o metodologiji obračunavanja turističkog prometa i izradi novog informacionog sistema i mobilne aplikacije za praćenje parametara u turizmu. U cilju prevazilaženja postojećih nedostataka koji se odnose na obuhvat turističkog prometa i njegovo praćenje u svakom trenutku, kao i objedinjavanja i brže dostupnosti podataka, Ministarstvo ekonomskog razvoja odlučilo je da kroz javnu nabavku dizajnira informacioni sistem uz prateću mobilnu aplikaciju. Aplikacija će predstavljati integrisani informacioni sistem koji će povezati sve neophodne institucije i organizacije čiji podaci će doprinijeti kvalitetnom i tačnom obračunu turističkog prometa, omogućiti dnevni uvid u stanje i predstavljati jedinstvenu bazu sa podacima o smještajnim objektima i pružaocima usluga smještaja, broju i strukturi gostiju, destinacijama iz kojih dolaze turisti, prijavi i odjavi turista u svrhu bolje naplate boravišne takse itd, a generisaće razne vrste izvještaja, sve sa ciljem ostvarivanja većih prihoda u sektoru turizma. Za ovu svrhu opredijeljenja su sredstva u iznosu od 400.000 eura.

Usvojena je Informacija o formiranju sistema upravljanja procesom digitalne transformacije u skladu sa preporukom EU. Formiranje ovog sistema, koji, prije svega, podrazumijeva uspostavljanje nacionalnog koordinacionog tijela na društvenom nivou, u cilju unapređenja procesa digitalne transformacije Crne Gore, biće realizovano kroz aktivnosti koje su definisane u Strategiji digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026. Inicijativu za formiranje ovog tijela koje bi rukovodilo i upravljalo procesom u Crnoj Gori u prethodnom periodu je pokrenuo i poslovni sektor, te je, u skladu sa ovom idejom, primjerima dobrih praksi u zemljama u regionu i preporukama EU, resorno Ministarstvo strateški pristupilo njenoj realizaciji.

Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji internog Certifikacionog tijela za potrebe organa državne uprave. Programom rada Vlade za 2021. godinu, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je kao jedan od prioriteta u svom radu predvidjelo je digitalizaciju crnogorskog društva, dostupnost javne uprave građanima i privredi, kroz vršenje elektronskih/kvalifikovanih elektrosnkih usluga povjerenja organima državne uprave, kako bi se kao krajnjim korisnicima građanima pružile usluge upotrebom digitalnih tehnologija, kroz uvođenje novih elektronskih servisa i dalji razvoj elektronskog poslovanja. U svrhu upostavljenja navedenog sistema ministarstvo je sprovelo javne nabavke za Implementaciju novog internog Certifikacionog tijela, uključujući i nabavku opreme na kojoj će biti instalirani softverski alati za upravljanje. Na osnovu sprovedene tenderske procedure, zaključen je Ugovor o javnoj nabavci ukupne vrijednosti 399.879.75 eura i izvršena je isporuka, implementacija i integracija opreme, čime je završena I faza projekta. Druga faza projekta, čiji se nastavak očekuje u budućem periodu se odnosi na nabavku i instalaciju softverskog riješenja za Certifikaciono tijelo, kao i izradu kompletne dokumentacije o strogim procedurama koje definišu ove sisteme uz upotrebu standarda, te učešće eksperata koje će angažovati Ministarstvo, do testiranja i puštanja u produkciju riješenja kao cijeline.

Usvojena je Informacija o realizaciji nabavke opreme za Disaster Recovery lokaciju glavni data centar dio za mrežu i bezbednost, kao i Informacija o sprovedenoj proceduri javne nabavke Microsoft licenci i davanju ovlašćenja za potpisivanje Enterprise Agreement-a za 2021. godinu.

Vlada je usvoila Informaciju o analizi lokacije „Landža“ predviđene za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Danilovgrad. U Informaciji se navodi da je Komisija za sagledavanje aspekata lokacije „Landža“ konstatovala da predmetna lokacija nije adekvatna za ovaj tip objekta. Komisija smatra da se posebno mora voditi računa o Parku prirode Zeta, jer sporno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda pokriva neznatan dio otpadnih voda Bjelopavlićke ravnice. Predlog Komisije je da se postrojenje gradi na drugoj lokaciji, kao što je na primjer lokacija u okviru Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Glavna prednost ove lokacije je i u tome što bi pokrila 100 % otpadnih voda Bjelopavlićke ravnice, uključujući i farme koji su veliki zagađivači okoline i samog Parka prirode „Rijeka Zeta“. U tom kontekstu, Vlada se saglasila sa zaključcima Komisije i zadužila Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da shodno usvojenoj Informaciji obezbijedi neophodne uslove sa aspekta prostorno planske dokumentacije.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja saobraćaja 2019-2035, za period 2019-2020 i donijet Akcioni plan za period 2021-2022.

Vlada je dala saglasnost za zapošljavanje 55 lica putem javnog oglašavanja, u svojstvu pripravnika, koja su završila JU Viša stručna škola Policijska akademija u Danilovgradu, čije zapošljavanje nije moglo biti predviđeno Kadrovskim planom iz opravdanih razloga.

Data je i saglasnost za sufinansiranje sportskih klubova iz I kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara. Tim povodom, zadužena je Uprava za sport i mlade da na osnovu dostavljenih programa sportskih klubova koji se odnose na obavljanje sportskih djelatnosti i realizaciju sportskih aktivnosti, a u okviru opredijeljenih sredstava u iznosu od 200.000 eura, utvrdi pojedinačne iznose i zaključi ugovore za sufinansiranje sa sportskim klubovima.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji tendera po osnovu Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen, prihvatila Predlog ugovora o koncesiji i donijela Odluku o davanju koncesije za realizaciju projekta žičareU diskusiji je naglašeno da su uspješno okončani pregovori sa Konzorcijumom Novi Volvox d.o.o. i LEITNER AG / SpA u vezi sa izgradnjom žičare koja će povezivati Kotor sa lokalitetom Kuk na Lovćenu, čime će se obogatiti turistička ponuda Crne Gore, a stvoriti uslovi za jedinstven doživljaj Bokokotorskog zaliva. Ukupna investicija potrebna za realizaciju ovog projekta procijenjena je na iznos od 20 miliona eura.

Usvojena je Informacija o unapređenju regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo. Pored ostalog, u Informaciji se ističe da, iako postojećim regionalnim putem R-13 saobraćaj koji se uključuje ili isključuje na auto-put preko petlje Mateševo može da se odvija, ovaj putni pravac ima ograničene elemente puta (radijus krivina, širina kolovoza, širina mostova i sl.) koji ne može na bezbjedan i funkcionalan način prihvatiti očekivani obim saobraćaja. U prethodnom periodu o ovom pitanju je u više navrata informisana Vlada, da bi 17. septembra 2020. godine donijela zaključak kojim se zadužuju Uprava za saobraćaj i „Monte-put“ d.o.o. da izvrše rekonstrukciju, međutim, zbog nedostajućih finansijskih sredstava u budžetu za 2020. godinu, zaključak nije realizovan. S tim u vezi zaključeno je da u što kraćem roku „Monte-put“ d.o.o. raspiše javni poziv za rekonstrukciju regionalnog puta R-13 u dijelu petlja Mateševo-naselje Mateševo, a da se finansijska sredstva neophodna za završetak rekonstrukcije obezbijede u Kapitalnom budžetu za 2022. godinu

50. sjednica Vlade Crne Gore (09.12.2021.)


50. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog akcionog plana za adresiranje ključnih preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori 2021. Materijal Zaključci
2.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga Materijal Zaključci
3.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 7 - Pravo intelektualne svojine Materijal Zaključci
4.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 14 - Saobraćajna politika Materijal Zaključci
5.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 15 – Energetika Materijal Zaključci
6.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 21 - Trans-evropske mreže Materijal Zaključci
7.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 27 - Životna sredina i klimatske promjene Materijal Zaključci
8.Predlog mape puta ispunjenja završnog mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 33 - Finansijske i budžetske odredbe Materijal Zaključci
9.Predlog zakona o elektronskom dokumentu sa Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
10.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru Materijal Zaključci
11.Informacija o djelovanju Uprave za inspekcijske poslove tokom ljetnje turističke sezone Materijal Zaključci
12.Predlog amandmana na Predlog zakona o reprogramu poreskog potraživanja Materijal Zaključci
13.Predlog amandmana na Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne Materijal Zaključci
14.Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne ogranizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja broj 190 Materijal Zaključci
15.Predlog uredbe o vitaminima, mineralima i drugim supstancama koje se mogu dodavati hrani* Materijal Zaključci
16.Predlog uredbe o tehničkim i drugim uslovima za korišćenje informaciono-komunikacione mreže i načinu upravljanja tom mrežom Materijal Zaključci
17.Predlog odluke o izradi Državne studije lokacije „Dio sektora 66 - Modul II, III i VI“ - Velika plaža, Opština Ulcinj i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Državne studije lokacije „Dio sektora 66 - Modul II, III i VI“ - Velika plaža Materijal Zaključci
18.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Pinješ - Borova šuma“, opština Ulcinj Materijal Zaključci
19.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Hoteli i vile visoke kategorije”, Pinješ, opština Ulcinj Materijal Zaključci
20.Informacija o poboljšanju avio dostupnosti sa odlukama o izmjenama i dopunama odluka koje je donio Odbor direktora Aerodromi Crne Gore AD Podgorica Materijal Zaključci
21.Informacija o stavljanju van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3087/2, od 24. juna 2021. godine Materijal Zaključci
22.Informacija o metodologiji obračuvanja turističkog prometa i izradi novog informacionog sistema i mobilne aplikacije za praćenje parametara u turizmu Materijal Zaključci
23.Informacija o formiranju sistema upravljanja procesom digitalne transformacije u skladu sa preporukom EU Materijal Zaključci
24.Informacija o implementaciji internog Certifikacionog tijela za potrebe organa državne uprave Materijal Zaključci
25.Informacija o realizaciji nabavke opreme za Disaster Recovery lokaciju glavni data centar dio za mrežu i bezbjednost Materijal Zaključci
26.Informacija o sprovedenoj proceduri javne nabavke Microsoft licenci i davanju ovlašćenja za potpisivanje Enterprise Agreement-a za 2021. godinu Materijal Zaključci
27.Informacija o potrebi obezbjeđenja pozajmice Opštoj bolnici Bar, u 2021. godini, za realizaciju projekata LAB-OP i ON TIME, koji su odobreni za implementaciju u sklopu drugog poziva programa INTERREG IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020 Materijal Zaključci
28.Predlog za davanje ovlašćenja ministarki zdravlja dr Jeleni Borovinić Bojović, za potpisivanje ugovora o radu sa prim. dr Vukom Nikovićem, imenovanim za direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Materijal Zaključci
29.Informacija o uplati sredstava Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (International finance corporation ili skraćeno IFC) po osnovu Ugovora o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga između Vlade Crne Gore i Međunarodne finansijske korporacije Materijal Zaključci
30.Informacija i Zbirni izvještaj Komisije o analizi lokacije »Landža« predviđene za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Danilovgrad Materijal Zaključci
31.Informacija o jačanju sistema ekonomske diplomatije Materijal Zaključci
32.Informacija o stanju i izazovima u oblasti razvojne saradnje i humanitarne pomoći, Crna Gora kao primalac i donator u nastanku Materijal Zaključci
33.Informacija o nabavci vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Materijal Zaključci
34.Završni izvještaj o sprovođenju Strategije razvoja Uprave policije za period 2016-2020. godine Materijal Zaključci
35.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja saobraćaja 2019-2035 za period 2019-2020 sa Akcionim planom Strategije razvoja saobraćaja 2019-2035 za period 2021-2022. Materijal Zaključci
36.Zahtjev za davanje saglasnosti za pokretanje postupka za popunu radnog mjesta koje nije utvrđeno Kadrovskim planom organa državne uprave i službe Vlade Crne Gore za 2021. godinu Materijal Zaključci
37.Zahtjev za davanje saglasnosti za zapošljavanje 55 lica putem javnog oglašavanja, u svojstvu pripravnika, koja su završila JU Viša stručna škola Policijska akademija u Danilovgradu Materijal Zaključci
38.Predlog za davanje saglasnosti za sufinansiranje sportskih klubova iz I kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara Materijal Zaključci
39.Informacija o realizaciji programa za razmjenu i mobilnost mladih Materijal Zaključci
40.Kadrovska pitanja Zaključci
40.1Predlog za imenovanje direktora Uprave za ugljovodonike Materijal
40.2Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
40.3Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
40.4Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
40.5Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
40.6Predlog za imenovanje Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje Materijal
40.7Predlog za prestanak mandata predsjednika i članice Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Materijal
40.8Predlog za imenovanje predsjednice i članice Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Materijal
40.9Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za tercijalno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
40.10Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
41.Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradje skijaških staza u ski centru „Kolašin 1600“ Opština Kolašin (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Diplomatske akademije Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije s Predlogom memoranduma (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Informacija o zaključivanju Standardnog administrativnog aranžmana između Vlade Crne Gore i Kancelarije UNDP-a za Višepartnerski uzajamni fond s Predlogom standardnog administrativnog aranžmana (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Informacija o davanju u zakup prostora za postavljanje samouslužnih aparata za tople i hladne napitke i konditorske proizvode u objektima Ministarstva odbrane Crne Gore i Vojske Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Informacija o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2021. godinu u okviru programa Razvojni projekti Prijestonice Cetinje sa predlogom za preusmjeravanje (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-4479/2, od 30. septembra 2021. godine, sa sjednice od 23. septembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
48.Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na Međuvladinoj konferenciji između Evropske unije i Crne Gore, Brisel, 13. decembar 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova Crne Gore Đorđa Radulovića Republici Albaniji, 15. i 16. decembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
50.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana, London, 13. decembar 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
51.Predlog platforme za učešće državnog sekretara Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava mr Bojana Božovića na Konferenciji ministara pravde država članica Savjeta Evrope, 13. i 14. decembar 2021. godine, u Veneciji (bez rasprave) Materijal Zaključci
52.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva zdravlja na Konferenciji Svjetske zdravstvene organizacije „ WHO European Conference on Tackling Noncommunicable Diseases through Digital Solutions“, 14. i 15. decembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
53.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem, radi potpisivanja Protokola o saradnji između Ministarstva kapitalnih investicija Vlade Crne Gore i Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije, koji će se održati 16. decembra 2021. godine u Beogradu i posjeti Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor, Republika Srbija 17. decembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
54.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
55.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za željeznice na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
56.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Fond za zdravstveno osiguranje na potrošačku jedinicu Upravu za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
57.Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Maksim Vučinić, Maja Vukićević i Dragan Bojović) (bez rasprave) Materijal Zaključci
58.Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o graničnoj kontroli (predlagači poslanici: Branka Bošnjak, Vesna Pavićević, Simonida Kordić, Danijela Đurović, Tamara Vujović, Božena Jelušić, Kenana Strujić Harbić, Draginja Vuksanović Stanković i Boris Mugoša) (bez rasprave) Materijal Zaključci
59.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Tuzi (bez rasprave) Materijal Zaključci
60.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju suvlasničkog dijela Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore-upisane u posjedovnom listu broj 909 KO Nedakuse, Opština Bijelo Polje, većinskom vlasniku Hajru Kajeviću, putem neposredne pogodbe, radi dokompletiranja urbanističke parcele (bez rasprave) Materijal Zaključci
61.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Vuk Karadžić“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 736 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
62.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Oktoih“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 6996 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
63.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milan Vuković“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 464 KO Topla, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
64.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Jugoslavija“ iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1183 KO Novi Bar, opština Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
65.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 5566 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
66.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Bedri Elezaga“ iz Ulcinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 90 KO Vladimir, opština Ulcinj u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
67.Pitanja i predlozi
67.1Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za period 2021-2022) Materijal Zaključci
67.2Informacija o realizaciji tendera po osnovu Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen s Predlogom ugovora o koncesiji za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen i Predlogom odluke o davanju koncesije Materijal Zaključci
67.3Informacija o unapređenju regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo - naselje Mateševo Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?