Javna rasprava o Nacrtu Programa ekonomskih reformi CG 2024-2026: Rasprava će trajati do 31. decembra 2023. godine

Objavljeno: 12.12.2023. 15:30 Autor: Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija objavljuje na javnu raspravu Nacrt Programa ekonomskih reformi 2024-2026. godina.

Program ekonomskih reformi Crne Gore predstavlja instrument za planiranje ekonomske politike zemlje i upravljanje reformama i najvažniji je dokument u ispunjavanju ekonomskih kriterijuma u pregovorima za čanstvo u EU. Program se sastoji od tri ključna poglavlja: (1) makroekonomski okvir, (2) fiskalni okvir i (3) poglavlje o strukturnim reformama. Važno je istaći da je javnost već upoznata sa Poglavljem o strukturnim reformama koje je upućeno Evropskoj komisiji na mišljenje.

Mjere ekonomske politike sadržane u Nacrtu programa za period 2024-2026.  biće usmjerene na: (i) diversifikaciju ekonomske aktivnosti i povećanje konkurentnosti privrede; (ii) jačanje otpornosti ekonomije na eksterne šokove; (iii) obezbjeđivanje makroekonomske i fiskalne stabilnosti; (iv) unapređenje poslovnog ambijenta i (v) pokretanje snažnog investicionog ciklusa. Navedene ciljeve moguće je ostvariti kombinacijom mjera ekonomske politike za jačanje makroekonomskog ambijenta i stvaranje uslova za odživost javnih finansija, sa mjerama koje se odnose na rješavanje strukturnih problema u ekonomiji.

Nacrtom programa je projektovan ekonomski rast od 3,2% tokom perioda 2024-2026.godina. Rastu će doprinijeti i strukturne reforme predviđene Programom, čiji je kvantitativni efekat procijenjen na  0,3% BDP.  Fiskalni okvir predviđen Nacrtom programa uključuje dostizanje primarnog suficita budžeta 2026. godine, uz ostvarivanje prosječnog deficita budžeta na nivou ispod 3% BDP tokom naredne tri godine. Navedeno će se, između ostalog ostvariti sprovođenjem mjera fiskalne konsolidacije, koje će uticati na povećanje prihoda i zaustavljanje rasta „neproduktivne potrošnje“. Riječ je o poboljšanju projekcija u odnosu na srednjoročne projekcije fiskalnog okvira objavljene u julu mjesecu u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike.

Shodno navedenom, pozivamo zainteresovanu javnost da svojim predlozima, sugestijama i komentarima doprinesu poboljšanju kvaliteta dokumenta i daju doprinos unaprijeđenju dijaloga javnog sektora sa svim zainteresovanim stranama.

Sve sugestije i komentari mogu se uputiti Ministarstvu finansija na e-mail adresu: ivana.radojicic@mif.gov.me.

U okviru procesa javne rasprave održaće se Okrugli sto, i to u četvrtak 14. decembra, u 11:00 časova u hotelu Hilton, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, Podgorica.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?