Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2021. godini

Objavljeno: 12.10.2021. 06:00 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini (“Službeni list CG“, br. 80/21) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2021. godini, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, objavljuje:

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2021. godini 

pod nazivom 

“Reintegracijom do (društvene) zajednice“

 

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti (“Službeni list CG“, br. 036/15 i 018/19), Zakonom o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu (“Službeni list CG“, br. 032 /14 i 017/19), Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija za period 2017-2021. godina, Akcionim planom za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija za period 2017-2021. godina i Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava).

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti i programi nevladinih organizacija u 2021. godini su:

 • Jačanje prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanje ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica;
 • Izgradnja institucionalnih kapaciteta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i potreba za preduzimanjem mjera tretmana i resocijalizacije za osuđena lica;
 • Jačanje institucionalnih kapaciteta Direkcije za uslovnu slobodu u cilju nadzora osuđenih lica kojima su izrečene alternativne sankcije i mjere;
 • Jačanje kampanje za podizanje svijesti kod stručnog i javnog mnjenja o izvršenju krivičnih sankcija, posebno u pogledu alternativnih sankcija.

Prioritetni izazovi u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, odnose se na potrebu povećanja uslova za rehabilitaciju i reintegraciju lica lišenih slobode, unaprijeđenje sistema zdravstvene zaštite pritvorenih i zatvorenih lica, kao i potrebu dalje valorizacije mehanizama u oblasti alternativnih sankcija. Adresiranjem ovih pitanja doprinijeće se efikasnijoj primjeni savremenih zakonskih rješenja i aktivnijem doprinosu daljem unaprijeđenju kvaliteta poštovanja temeljnih prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori, kroz unaprijeđenje partnerskog odnosa sa nevladinim organizacijama.

 Ciljnu grupu predstavljaju pritvorena lica i zatvorenici/e, imajući u vidu potrebu individualizacije izvršenja krivičnih sankcija i ostvarenje najbolje srazmjere između primjene pritvorskih i zatvorskih mjera i mjera resocijalizacije u skladu sa relevantnim standardima. Kao korisnici se prepoznaju i zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, sa fokusom na osoblje u organizacionim jedinicama koje se bave tretmanom i radom zatvorenika, zaposleni u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava – Direkciji za uslovnu slobodu, zaposleno stručno osoblje u Centrima za socijalni rad, kao i druge institucije uključene u realizaciju pružanja postpenalne podrške. Rad i vidljivi rezultati programa i projekata doprinijeće i daljem kreiranju politika u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, te dati doprinos relevantnim institucijama, akademskoj zajednici i sl.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa (“prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su: 

 • organizacija obuka, treninga, radionica, okruglih stolova, savjetovališta, javnih diskusija, info dana, izložbi, izrada i distribucija publikacija i promotivnog materijala, kreiranje kampanje, putem medijskih sadržaja i sl.;
 • sprovođenje programa rehabilitacije i resocijalizacije lica na izdržavanju zatvorske kazne, a posebno zavisnika/ca i postpenalni prihvat, kao i razvijanje lepeze radno-okupacionih terapija;
 • razvijanje socijalnog preduzetništva u zatvorima (ali i van zatvora, za lica koja završavaju sa izdržavanjem kazne zatvora), u cilju preveniranja i smanjenja stope recidiva zbog istih i/ili sličnih djela;
 • izrada analiza, studija i istraživanja o reintegraciji i rehabilitaciji, zdravstvenoj zaštiti pritvorenih i zatvorenih lica i o alternativnim sankcijama.

U obzir za finansiranje uzeće se i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i prioriteta konkursa.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 50.000,00 eura. 

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 5.000,00 eura, a najviši 10.000,00 eura.

Na ovaj konkurs jedna nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ista nevladina organizacija može biti i partner samo na jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je: 

 • upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;
 • se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • u prethodne tri godine realizovala projekat/e i/ili program/e u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa;
 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava;
 • kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na propisanom obrascu. Svaki projekat/program će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), koji se nalazi u prilogu ovog javnog konkursa.

Uz prijavu na konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 • fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO; 
 • fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO, ovjerenu pečatom organizacije;
 • uvjerenje da se organizacija i odgovorno lice ne nalaze u registru kaznene evidencije; 
  [1]
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (potvrda o podnošenju finansijskog iskaza, bilans stanja i bilans uspjeha);
 • dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u jednoj od prethodne tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (npr. ugovor/rješenje o realizaciji projekta/donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping i sl.).

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno zaključno sa datumom 11. novembar 2021. godine do 15:00 časova.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Ulica Vuka Karadžića br. 3

81000 Podgorica, Crna Gora 


sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 01-056/21-10399-1 

 pod nazivom “Reintegracijom do (društvene) zajednice“


U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.


Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: predrag.krsmanovic@mpa.gov.me najkasnije do  04. novembra 2021. godine. 

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2021. godini će u roku od 15 dana od dana završetka konkursa, na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava (www.gov.me/mpa) i portalu eUprave (www.euprava.me) objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava će biti odbačena.


[1] Uvjerenje izdaje Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava – Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju.


Link za eParticipacije


Broj: 01-056/21-10399-1

Podgorica, 12. oktobar 2021. godine

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Predrag Krsmanović

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?