Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv NVO - zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava LGBT osoba

Objavljeno: 20.07.2021. 15:55

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa  Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje

 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama

za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za predstavnika/cu 

Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava - zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba, da učestvuju u procesu izbora predstavnika/ce Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje programa/projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava - zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju čine predsjednik/ca i dva člana/ice, od kojih su predsjednik/ica i jedan član/ica državni službenici/e Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, a drugi/a član/ica predstavnik/ica nevladinih organizacija koje u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba.

Za predstavnika/cu komisije nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika/icu.

Ako nevladine organizacije ne predlože svog/ju predstavnika/icu za člana/icu komisije ili izabrani/a predstavnik/ca nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju, za drugog/u člana/cu komisije određuje se državni službenik/ca iz Ministarstva.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs, koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za predstavnika/cu nevladinih organizacija u Komisiji.

Nadležnosti i zadaci Komisije: 

 • objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 • objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;
 • objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
 • utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača/teljki;
 • odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;
 • traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
 • dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;
 • zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;
 • prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
 • sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika/cu za člana/icu Komisije ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koji se odnose na zaštitu i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat  koji se odnosi na zaštitu i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Predstavnik/ca nevladine organizacije za člana/icu Komisije  može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba;
 • nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Nevladina organizacija koja ispunjava  tražene uslove dostavlja Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava predlog predstavnika/ce  za člana/icu Komisije, potpisan  od strane lica ovlašćenog za zastupanje  i potvrđen pečatom nevladine  organizacije.

Uz predlog predstavnika/ce, nevladina organizacija dostavlja Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava:

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija;
 • fotokopiju statuta nevladine organizacje;
 • dokaz da je u prethodne tri godine godine u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u ovoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina oganizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije  za člana/cu Komisije;
 • biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije ;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba;
 • izjavu predstavnika/ce da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije  da prihvata  da ga ta  nevladina organizacija  predloži  kao svog predstavnika/cu  Komisije.

Rok za dostavljanje predloga je 30. jul  2021. godine.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se  isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Vuka Karadžića br. 3

81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje predstavnika/ce  Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba - NE OTVARATI“

Predlog predstavnika/ce za člana/ice Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će u roku od 7 (sedam)  dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.gov.me/mpa i portalu e_uprave objaviti listu predstavnika/ca koji/e su predloženi/e, sa nazivima nevladinih organizacija  koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove shodno navedenim kriterijumima.

Uz listu iz prethodnog stava Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će objaviti spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koji ne ispunjavaju uslove ili su predložile predstavnika/cu koji takođe ne ispunjavaju uslove.

Po isteku zakonom utvrđenog roka, Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava će izabrati predstavnika/cu nevladine organizacije koji je ispunio/la sve uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koji su ispunile sve uslove.

Link za eParticipacije

Broj: 01-056/21-6245-1

Podgorica, 20. jul 2021. godine      

 

                                                                                                                            

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?