Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama

Objavljeno: 05.04.2022. 07:59 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18), objavljuje

JAVNI POZIV

za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini

Pozivaju se nevladine organizacije da komentare, inicijative i prijedloge za unaprjeđenje Sektorske analize pošalju elektronski na e-mail: branka.milasinovic@mepg.gov.me.

Javne konsultacije traju 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata, odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u narednoj godini, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, br. 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema u tekućoj za narednu kalendarsku godinu radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredjeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?