JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2022-2026 I AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMNETACIJU STRATE

Objavljeno: 01.07.2022. 08:45 Autor: Ministarstvo pravde

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2022-2026 I AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMNETACIJU STRATEGIJE IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ZA 2022-2023

Nevladine organizacije u Radnoj grupi  imaju jednog predstavnika.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Radnoj grupi:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnoj grupi:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;  
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno ureĎuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovdje.


Propisani obrazac za predlaganje kandidata sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva pravde, radnim danima od 09 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu:

Ministarstvo pravde

Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija

Vuka Karadžića 3

81 000 Podgorica

sa napomenom: “Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/cu Radne grupe za izradu Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2022-2026 i Akcionog plana za implemnetaciju Strategije izvršenje krivičnih sankcija za 2022-2023”.

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mpa.gov.me i portal e-uprave objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove/ice Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana/icu Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: aida.bojadzic@mpa.gov.me .

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Ministarstvo pravde


Ministar,

Marko Kovač

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?