JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Objavljeno: 18.12.2023. 12:44 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Ministarstvo pravde je, u skladu sa prioritetima utvđenim u ekspozeu mandatara za sastav 44. Vlade Crne Gore, planiralo početak realizacije aktivnosti koja se odnosi na izmjene i dopune Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu.

U cilju početka realizacije navedene aktivnosti, u toku je procedura formiranja Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu.

S tim u vezi, ovim javnim pozivom, pozivaju se nevladine organizacije da predlože svoje predstavnike za članove navedene Radne grupe.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

- da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopija statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti OVDJE.          

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 9 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu:

Ministarstvo pravde

Direktorat pravosuđe

Vuka Karadžića 3

81 000 Podgorica

sa napomenom: “Predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu”.

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.gov.me/mpa objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ce Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.

Predlog kandidata/kinja za člana/cu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/cu Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: sladjana.ivanovic@mpa.gov.me.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za pravosuđe.

Broj: 05-056/23-11390       

Podgorica, 18.12.2023. godine

 GENERALNI DIREKTOR,

                                                                                                                                    mr Momir Jauković

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?