JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU DIGITALNE STRATEGIJE PRAVOSUĐA 2024-2027.

Objavljeno: 18.09.2023. 12:58 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE

U RADNOM TIJELU ZA IZRADU DIGITALNE STRATEGIJE PRAVOSUĐA 2024-2027. SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2024-2025.

 

Ministarstvo pravde je za IV(četvrti) kvartal 2023. godine planiralo izradu Digitalne strategije pravosuđa 2024-2027. sa Akcionim planom za period 2024-2025.

Usvajanjem Digitalne strategije pravosuđa 2024-2027., definisaće se strateški i operativni ciljevi u oblasti informacionih tehnologija pravosuđa, u cilju nastavka daljeg razvoja i unapređenja  informacionog sistema pravosuđa, kao jedinstvenog sistema Ministarstva pravde, sudova, državnih tužilaštava i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Digitalizacija poslovnih procesa pravosudnih institucija, ostvarivanje međusobne interoperabilnosti i transparentosti sistema kroz dostupnost e-servisa za građane i zainteresovanu javnost, kao i jačanje statističkih kapaciteta, predstavljaju osnovne ciljeve koji se trebaju realizovati, a vezani su za sprovođenje važnih reformskih prioriteta utvrđenih u pregovaračkom procesu za poglavlje 23 kada je pravosuđe u pitanju. Akcionim planom utvrdiće se mjere, aktivnosti, indikatori rezultata i uticaja, rokovi, nadležni organi i izvori finansiranja potrebni za sprovođenje strateških smjernica definisanih Strategijom, za 2024. i 2025. godinu.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: Nevladine organizacije u Radnom tijelu imaju jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovdje.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 8 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu:

Ministarstvo pravde

Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka

Vuka Karadžića br.3

81 000 Podgorica

sa napomenom: “Predlaganje kandidata za člana Radnog tijela za izradu Digitalne strategije pravosuđa 2024-2027. sa Akcionim planom za period 2024-2025.“

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.gov.me/mpa objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ce Radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.

Predlog kandidata/kinja za člana/cu Radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/cu Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: drazen.radonjic@mpa.gov.me

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka.

Broj: 12-040/23-8171

Podgorica, 18.09.2023. godine

GENERALNI DIREKTOR,

Dražen Radonjić

Link ePARTICIPACIJEhttps://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=924

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?