Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnim tijelima za izradu propisa iz oblasti hidrometeorologije

Objavljeno: 07.09.2021. 09:24 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Broj:04-1426/1                                                                                     Podgorica, 30.08.2021. godine

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br.41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNIM TIJELIMA ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROMETEOROLOŠKIM POSLOVIMA I PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI 

Akcionim planom za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020 - 2021. godina, predviđena je izrada Izmjena i dopuna Zakona o hidrometeorološkim poslovima (u domenu tretiranja ekstremnih situacija) i Izmjena i dopuna Zakona o hidrografskoj djelatnosti, za 2021. godinu.

Cilj navedenih izmjena i dopuna je stvaranje osnova za donošenje Pravilnika kojim se utvrđuju tipovi ekstremnih meteoroloških, hidroloških i hidrografskih situacija i metodologija – način njihove najave-prognoze i SOP u prognozi i Pravilnika za implementaciju meteoroloških podloga-inputa sa procjenom rizika od nesreće-katastrofe, prilikom izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije, kao obaveza obrađivača-projektanta.

S obzirom da je Akcionim planom planirano formiranje Radnih grupa za izradu navedenih propisa, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao nadležni organ, obrazuje radna tijela sa zadatkom da izrade iste. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije koje se u svom djelovanju bave pitanjima iz ove oblasti da učestvuju u radu radnog tijela za pripremu Predloga zakona i predlože predstavnika za člana radnog tijela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u ovom radnom tijelu:

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilans stanja i bilans uspjeha);

više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

da ima prebivalište u Crnoj Gori;

da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnik/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopija statuta nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje ovo radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog/svoju  predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu (Obrazac 2) u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, radnim danima od 7 do 15 časova, ili poštom na adresu: IV Proleterske brigade 19, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrometeorološkim poslovima ili za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za ekologiju.                                                                   

Kontakt osoba: Miloš Sekulović

tel: 020/446-243; 067/205-157

email: milos.sekulovic@mepg.gov.me

 

Dokumenta

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNIM TIJELIMA ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROMETEOROLOŠKIM POSLOVIMA I PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNIM TIJELIMA ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROMETEOROLOŠKIM POSLOVIMA I PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNIM TIJELIMA ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROMETEOROLOŠKIM POSLOVIMA I PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI
Verzija 1.0 Objavljeno: 07.09.2021. 14:15
Preuzmi pdf 770 KB

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 07.09.2021.
Rok za prijavu: 17.09.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?