Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima koji se odnose na oblast upravljanja otpadom

Objavljeno: 15.02.2023. 12:56 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

JAVNI POZIV 

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE

ZA ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA JAVNIM KONKURSIMA KOJI SE ODNOSE NA OBLAST UPRAVLJANJA OTPADOM

Broj predstavnika nevladinih organizacija u komisiji: jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika za komisiju za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima koji se odnose na oblast upravljanja otpadom:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem zaštite životne sredine, odnosno upravljanja otpadom (uz kopiju statuta dostaviti sajt na kome se može izvršiti uvid u statut);
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat u vezi upravljanja otpadom;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u komisiji su sljedeći:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u realizaciji aktivnosti vezane za oblast upravljanja otpadom;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije, uz kopiju statuta dostaviti sajt na kome se može izvršiti uvid u statut;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem upravljanja otpadom, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti upravljanja otpadom, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti upravljanja otpadom, (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u komisiji.

Rok i način dostavljanja predloga: 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva, na adresu: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ul. IV Proleterske brigade br. 19, 81 000 Podgorica, sa napomenom: „predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima u oblasti upravljanja otpadom.”

Predlog kandidata/kinje za člana/icu komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za ekologiju i klimatske promjene.

Kontakt osoba: Branka Milašinović (tel: 020 446 236 i e-mail: branka.milasinovic@mepg.gov.me).

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
Objavljen: 15.02.2023.
Rok za prijavu: 25.02.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?