Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima za finansiranje projekata u vezi eliminisanja plastičnih kesa...

Objavljeno: 21.07.2021. 11:12 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Javni poziv

Za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima za finansiranje projekata u vezi eliminisanja plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala, odvojenog sakupljanju komunalnog otpada i upravljanja organskim otpadom i kompostiranja otpada


Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem zaštite životne sredine, odnosno upravljanja otpadom;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem zaštite životne sredine, odnosno upravljanja otpadom, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje oblasti zaštite životne sredine, odnosno upravljanja otpadom;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti zaštite životne sredine, odnosno upravljanja otpadom;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem zaštite životne sredine, odnosno upravljanja otpadom, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti zaštite životne sredine, odnosno upravljanja otpadom (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva, na arhivi Ministarstva na adresu: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ul. IV Proleterske brigade br. 19, 81 000 Podgorica, sa napomenom: „predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima za finansiranje projekata u vezi eliminisanja plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala, odvojenog sakupljanju komunalnog otpada i upravljanja organskim otpadom i kompostiranja otpada.”

Predlog kandidata/kinje za člana/icu komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za ekologiju.

Kontakt osoba: Branka Milašinović (tel: 020 446 236 i e-mail: branka.milasinovic@mepg.gov.me).

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 21.07.2021.
Rok za prijavu: 31.07.2021.
Naziv:Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima za finansiranje projekata u vezi eliminisanja plastičnih kesa...
Tip:Javni poziv
Namijenjeno za:Nevladinim organizacijama
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?