Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti Rodne ravnopravnosti

Objavljeno: 22.04.2024. 12:07 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, u p u ć u j e

JAVNI POZIV

ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE

za oblast rodna ravnopravnost – predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija
 iz budžeta Crne Gore u 2025. godini.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 22.04.2024. godine zaključno sa 07.05.2024. godine.

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata, odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinim organizacijama. Sektorska analiza se priprema radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, br. 130, (sa naznakom „Javne konsultacije – RODNA RAVNOPRAVNOST “), kao i elektronskim putem, na e-mail: m.maksimovic@mmp.gov.me

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organzacijama je Matija Maksimović.

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevladinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast Rodna ravnopravnost.

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 22.04.2024.
Rok za prijavu: 07.05.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?