LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE POTPUNU PRIJAVU PO JAVNOM KONKURSU

Objavljeno: 11.11.2021. 14:45 Autor: Ministarstvo pravde

Br. 01-056/21-9823 /48                                                                               

Podgorica, 12. novembar 2021. godine

U skladu sa stavom  člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17),  Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021.  godini u oblasti rodne ravnopravnosti, objavljuje


I S P R A V K ULISTE  NEVLADINIH ORGANIZACIJA

KOJE NIJESU DOSTAVILE POTPUNU PRIJAVU

PO

JAVNOM  KONKURSU  BROJ: 01-056/21-9823

”CRNOGORSKO DRUŠTVO U ZNAKU RODNE SINERGIJE” U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI koja je objavljena 11. novembra 2021. godine na sajtu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  -  https://www.gov.me/clanak/lista-nevladinih-organizacija-koje-nijesu-dostavile-potpunu-prijavu-po-javnom-konkursu i sajtu e-upraveNevladina organizacija sa liste je dužna da otkloni utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, zaključno sa 16. novembrom 2021. godine, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

 

 

Objavljivanjem ove LISTE  prestaje da važi Lista koja je objavljena 11. novembra 2021. godine na sajtu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  -  https://www.gov.me/clanak/lista-nevladinih-organizacija-koje-nijesu-dostavile-potpunu-prijavu-po-javnom-konkursu i sajtu e-uprave.

 

Dopunu prijave poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vuka Karadžića br. 3  Podgorica sa napomenom:

NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj:  : 01-056/21-9823 pod nazivom „Crnogorsko društvo u znaku rodne Sinergije “ sa pozivom na djelovodni broj naveden u ovoj listi.

 

 

                                            Predsjednica Komisije

Biljana Pejović 

 

 

 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?