Lista NVO koje nisu dostavile urednu i popunu prijavu na javni konkurs pod nazivom “Reintegracijom do (društvene) zajednice“

Objavljeno: 24.11.2021. 07:30 Autor: Ministarstvo pravde

Broj: 01-056/21-10399-3

Podgorica, 24. novembar 2021. godine

U skladu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17),  Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2021. godini, objavljuje

Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu po Javnom konkursu broj: 01-056/21-10399-1 od 12. oktobra 2021. godine, pod nazivom “Reintegracijom do (društvene) zajednice“


Nevladine organizacije koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju su sljedeće:

 • NVO Umjetnost življenja Crne Gore, Podgorica – Projekat “Breathe SMART – rehabilitacija i resocijalizacija ljudi neposredno pred otpust i tokom izdržavanja alternativnih sankcija“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se odgovorno lice ne nalazi u registru kaznene evidencije.

 • NVO Preventivno-edukativni centar, Podgorica – Projekat “Za kvalitetniju zdravstvenu zaštitu pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se organizacija i odgovorno lice ne nalaze u registru kaznene evidencije.

 • Centar za građansko obrazovanje (CGO), Podgorica – Projekat “Položaj maloljetnika u krivičom postupku – od prevencije do reintegracije“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se organizacija i odgovorno lice ne nalaze u registru kaznene evidencije.

 • NVO LINK, Podgorica – Projekat “Unaprijeđenje zaštite ljudskih prava zatvorenika i zatvorenica i servisa direktne podrške“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se organizacija i odgovorno lice ne nalaze u registru kaznene evidencije.

 • NVO Novi poredak, Bijelo Polje – Projekat “Obrazovanjem do reintegracije“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se organizacija i odgovorno lice ne nalaze u registru kaznene evidencije.

 • NVO Juventas, Podgorica – Projekat “Jačanje kapaciteta institucija i unaprijeđenje položaja zatvorenika/ca u odnosu na postupak uslovnog otpusta“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se odgovorno lice ne nalazi u registru kaznene evidencije.

 - nedostaje fotokopija dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO, ovjerena pečatom organizacije (napomena: dostavljen cijeli statut, ali bez pečata organizacije i potpisa).

 • NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Podgorica – Projekat “Podrška razvoju sistema altenativnih sankcija u Crnoj Gori“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se odgovorno lice ne nalazi u registru kaznene evidencije.

 - nedostaje fotokopija rješenja o upisu u registar NVO (napomena: dostavljeno rješenje o upisu od 17.12.1999. godine; potrebno rješenje o upisu u registar NVO, u skladu sa obavezom usklađivanja statuta organizacije sa Zakonom o nevladinim organizacijama iz 2011. godine ili rješenje o kasnijim promjenama činjenica i podataka ili uvjerenje o činjenicama nadležnog organa).

 • NVO Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Podgorica – Projekat “Društvo restorativne pravde – afirmacija sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se odgovorno lice ne nalazi u registru kaznene evidencije.

 • NVO Udruženje psihologa Crne Gore, Podgorica – Projekat “Istraživanje o različitim aspektima mentalnog zdravlja i potrebama za uslugama podrške kod pritvorenih i osuđenih lica s posebnim osvrtom na pandemiju COVID 19“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje još jedan primjerak popunjene, potpisane i ovjerene prijave u štampanoj verziji (napomena: dostavljen samo jedan primjerak prijave u štampanoj verziji).

 - nedostaje fotokopija rješenja o upisu u registar NVO.

 - nedostaje fotokopija dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO, ovjerena pečatom organizacije.

 - nedostaje dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u jednoj od prethodne tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (napomena: dostavljen ugovor zaključen sa Glavnim gradom Podgorica br.01-018/7372 od 07.09.2021. godine o finansiranju projekta po osnovu konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija objavljenom 15.04.2021. godine).

 • NVO Centar za preduzetništvo – NGO Enterprise, Bijelo Polje – Projekat “Kreni u biznis – samozapošljavanje ka reintergraciji u društvenu zajednicu“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se odgovorno lice ne nalazi u registru kaznene evidencije.

 - nedostaje dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u jednoj od prethodne tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (napomena: dostavljen pisani dokument u kojem su samo navedeni linkovi - url adrese koje vode prema radio emisiji i tekstu na portalu povodom najave realizacije projekta iz 2019. godine podržanom od strane ZZZCG).

 • NVO Mladiinfo Montenegro, Podgorica – Projekat “Informacijama do reintegracije“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se organizacija i odgovorno lice ne nalaze u registru kaznene evidencije.

 - nedostaje jedan primjerak prijave u elektronskoj formi na CD-u (napomena: nije dostavljen cd).

 • NVO KAN, Bijelo Polje – Projekat “Novi početak“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se organizacija i odgovorno lice ne nalaze u registru kaznene evidencije.

 • NVO Centar za političku edukaciju, Nikšić – Projekat “Nova šansa“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se organizacija i odgovorno lice ne nalaze u registru kaznene evidencije.

 • NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, Podgorica – Projekat “REintegriši se!“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se organizacija i odgovorno lice ne nalaze u registru kaznene evidencije.

 • NVO Mreža-9, Plav – Projekat “Dokumentarni film i okrugli sto: Pravni informer“

Uvidom u prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da:

 - nedostaje uvjerenje da se organizacija i odgovorno lice ne nalaze u registru kaznene evidencije.

 - nedostaje dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u jednoj od prethodne tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (napomena: dostavljeni dokazi - memorandum o saradnji br.017 od 21.03.2019. godine zaključen sa JU OŠ “Hajro Šahmanović“ Plav, tri izdate potvrde od strane JU OŠ “Hajro Šahmanović“ Plav i JU SMŠ “Bećo Bašić“ Plav o realizovanim vannastavnim aktivnostima bez navođenja datuma realizacije, potvrda izdata od strane Opštine Plav – Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije o realizovanim projektima u 2017. godini, nisu u skladu sa traženim predmetnim javnim konkursom).

 

 

Nevladina organizacija sa predmetne liste je dužna da u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja liste na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i portalu e-uprave, odnosno zaključno sa 29. novembrom 2021. godine, otkloni utvrđene nedostatke. Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje, shodno članom 32g stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama.

Dopunu prijave poslati isključivo poštom na adresu:


Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Ulica Vuka Karadžića br. 3

81000 Podgorica, Crna Gora 


sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj: 01-056/21-10399-1 

 pod nazivom “Reintegracijom do (društvene) zajednice“

                                                                                                                               PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                     Predrag Krsmanović

Uputstvo:  Uvjerenje da se organizacija kao pravno lice, kao i uvjerenje da se odgovorno lice u organizaciji ne nalaze u registru kaznene evidencije izdaje Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava – Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju. Zahtjev/e možete predati na arhivi Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju na adresi Bulevar Pera Ćetkovića br. 259 (tačnu lokaciju možete pronaći ovdje), putem pošte ili elektronskim putem na e-mail rke@mpa.gov.me

Internet stranice za preuzimanje obrazaca zahtjeva:

Zahtjev za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije za pravno lice

Zahtjev za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije za fizičko lice

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?