Listu predstavnika NVO-a koji su predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Predloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata...

Objavljeno: 26.07.2022. 12:44 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

U  skladu sa odredbom člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija   (“Sl. list CG”, broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

koji su  predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Predloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica  sa invaliditetom.

Na osnovu Javnog poziva za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/cu u radnom tijelu za izradu Predloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica  sa invaliditetom, koji je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavilo na svojoj internet stranici i portalu e- uprave dana 29. 06. 2022. godine, predložen je:

Goran Macanović, od strane slijedećih nevladinih organizacija:

NVO “Savez slijepih Crne Gore” 

NVO „Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin”

Navedene nevladine organizacije dostavile su blagovremene, uredne i potpune predloge u skladu sa kriterijumima iz člana 4 i člana 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija   (“ Sl. list CG”, broj 41/18), i predložile predstavnika koji ispunjava kriterijume iz člana 5 iste uredbe.

U skladu sa odredbom člana 9 iste uredbe, starešina organa državne uprave  donijeti će akt o obrazovanju radnog tijela za izradu Predloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica  sa invaliditetom.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?