Nagradni konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja logotipa

Objavljeno: 14.04.2021. 14:30 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisuje konkurs za izbor idejno- grafičkog rješenja logotipa koji bi bio zvanični logotip aktivnosti Ministarstva povodom obilježavanja 30 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom.

OBLAST:

Grafički dizajn

CILJ: 

Cilj konkursa je da aktivnosti na obilježavanju 30 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori (20. septembra 1991) dobiju jedinstven vizuelni identitet i prepoznatljivost.

OPIS:

Zadatak konkursa je izrada idejno-grafičkog rješenja, logotipa koji oslikava oživljavanje ideje o Crnoj Gori kao ekološkoj državi.

Kod idejnog rješenja potrebno je definisati:

1. Idejno-grafičko rješenje – logotipa i ispis slogana na crnogorskom i engleskom jeziku, odštampano na A4 formatu papira:

  • U boji;
  • Primjere apliciranja logotipa u boji na crtežu kojim se prikazuje njegova upotreba za realizaciju aktivnosti iz Uvoda Konkursa;
  • Jednobojno (u izabranoj jednoj boji i u crno-bijeloj verziji: pozitiv i negativ logotipa).

2. Prijedloge snimljene na CD-u u vektorskom (Adobe Illustrator) i rasterskom (Adobe Photoshop) obliku, tj. kao AI, PSD, TIFF i JPG format u rezoluciji 300 dpi, CMYK , RGB i Pantone skali, te u formatu PNG u rezoluciji 72 dpi, za onlajn prezentaciju.

3. Pismo (font) logotipa.

4. Knjigu grafičkih standarda formata A4, kao PDF dokument, snimljen na CD-u. Knjiga treba da sadrži primjenu logotipa na poslovnoj dokumentaciji (koverat, memorandum, fascikla, plakat ...), prikaz pozicioniranja logotipa na promotivnim materijalima (indor, autdor i online varijante) u dozvoljenim kao i nedozvoljenim primjenama.

5. Tekstualno obrazloženje ponuđenog rješenja u PDF formatu (do 500 riječi).

Prilikom izrade znaka/logotipa autori rješenja mogu se koristiti bilo kojim grafičkim elementima, mogu uključiti elemente koji smatraju da mogu da doprinesu promociji ekologije i ekoloških motiva, s tim da se izbjegne korišćenje broja 30. A to podrazumijeva: odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine, održivo korišćenje prirodnih resursa, energetska efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije.

USLOVI, NAČIN I ROK PRIJAVE:

- Na konkurs se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica - mladi dizajneri, dizajnerske firme, vizuelni i likovni umjetnici koji se bave dizajnom.

- Svaki konkursni rad mora biti u koverti, sa šifrom koju autor/autorka/autori sami osmišljavaju od 3 slova i 5 cifara i jasnom naznakom kome se upućuje rad:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,

„NAGRADNI KONKURS ZA IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG RJEŠENJA LOGOTIPA“ 

Adresa: IV Proleterske brigade br.19 81000 

Podgorica, Crna Gora 

 

- Potrebno je dostaviti i kovertu sa naznakom „PODACI O AUTORU/KI/AUTORIMA“ na kojoj je upisana šifra rada sa naznakom “NE OTVARATI”, a mora da sadrži:

  • a) Ukoliko se isplata nagrada vrši na ime fizičkih lica: šifru rada; ime/na i prezime/na autora/ki, odnosno predstavnika/ce autorskog tima; adresu, adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona predstavnika/ce autorskog tima; brojeve žiro-računa članova/ica autorskog tima, na koje će biti izvršena isplata nagrade.
  • b) Ukoliko se isplata nagrada vrši na pravno lice: šifru rada; ime/imena autora/ki s adresom i brojem telefona; adresu, adresu elektronske pošte i broj telefona predstavnika/ce autorskog tima, tj. lica ovlašćenog za zastupanje; naziv firme, broj žiro računa, PIB i PDV; potvrdu iz Centralnog registra privrednih subjekata.

-Rok za predaju radova je do subote, 24. aprila 2021. godine.

Prijavljena idejna rješenja logotipa ocjenjivaće posebna komisija koju će imenovati Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Članovi komisije i članovi njihovih porodica nemaju pravo učešća na konkursu, kao ni službenici zaposleni u Ministarstvu.

Komisija zadržava pravo da ne izabere ni jedno od dostavljenih konkursnih rješenja.

 

NAGRADNI FOND: 

Sredstva za realizaciju konkursa iznose 600,00 € sa uračunatim porezima. Konkursni fond biće raspodijeljen na sljedeći način:

 

I nagrada - 600,00 €.

Kriterijumi za vrednovanje rješenja

Dostavljene radove komisija će ocjenjivati po sljedećim kriterijumima:

kriterijum inovativnosti – od 0 do 25 bodova;

kriterijum originalnosti – od 0 do 25 bodova;

cjelovitost rješenja (priča, ideja, slika) – od 0 do 25 bodova;

primjenjivost oblika i dimenzija za otisak na dokumentima– od 0 do 25 bodova;

 

USLOVI ZAŠTITE AUTORSKIH PRAVA:

Raspisivač Konkursa, nakon donošenja odluke komisije, isplatom nagrada otkupljuje sva autorska imovinska prava isključivo, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja od autora nagrađenog rada.

Za sva dodatna pojašnjenja, u toku trajanja Konkursa, potencijalni podnosioci prijava mogu se informisati na mail: kabinet@mepg.gov.me ili pr@mepg.gov.me

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 14.04.2021.
Rok za prijavu: 24.04.2021.
Naziv:Nagradni konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja logotipa
Tip:Konkurs
Ukupna sredstva600,00€
Namijenjeno za:Pravna i fizička lica - mladi dizajneri, dizajnerske firme, vizuelni i likovni umjetnici koji se bave dizajnom
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?