Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom

Objavljeno: 01.10.2021. 11:39 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini ("Službeni list CG", br. 80/21) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs ("Službeni list CG", br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZAŠTITI LICA SA INVALIDITETOM

 pod nazivom

 “Pristupačnost objekata licima sa invaliditetom-kao načelo pri planiranju i izgradnji objekata "

 Pozivaju se nevladine organizacije koji se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom, a koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih:

 1. Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom
 2. Zakonom o zabrani diskriminacije
 3. Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom
 4. Strategijom za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. godine sa AP za 2021. godinu
 5. Zakonom o planiranju  prostora i izgradnji objekata.

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2021. godini su:

Cilj 1: Doprinos povećanju ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u skladu sa načelima UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, Ustavom Crne Gore i zakonom;

Cilj 2: poboljšana primjena propisa radi povećanja opšteg nivoa pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi;

Cilj 3: pristupačniji objekti u javnoj upotrebi;

Cilj 4: dostupnije informacije o pristupačnim objektima u javnoj upotrebi .

Prioritetni problemi u oblasti zaštite lica s invaliditetom od diskriminacije, koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su:

 • nepristupačni objekti u javnoj upotrebi;
 • nepoštovanje standarda pristupačnosti  prilikom izgradnje novih objekata;
 • nepostojanje evidencije podataka od strane inspekcije, koji se odnose na podatke u vezi sa primjenom standarda pristupačnosti prilikom izgradnje novih objekata;
 • nedostatak adekvatnih evidencija o pristupačnim objektima u javnoj upotrebi, odnosno baze podataka pristupačnih objekata - interaktivne mape,
 • nedostatak adekvatnih evidencija o pristupačnosti turističkih objekata sa akcentom na plaže i nacionalne parkove,
 • nedostatak turističkih brošura ili auto karata sa pristupačnim objektima u Crnoj Gori;
 •  nedostatak podataka o iskustavima i primjerima dobre prakse u zemljama koje su visoko rangirane u oblasti pristupačnosti svojih gradova;
 • nedovoljna informisanost privrednika, investitora, kao i vlasnika, odnosno korisnika objekata, državnih i lokalnih službenika i namještenika kao i vršioca javnih fukcija, studenata arhitektonskog i građevinskog fakulteta, predstavnika medija kao i samih lica sa invaliditetom o zakonskoj obavezi da se objekti u javnoj upotrebi učine pristupačnim kao i o značaju pristupačnosti objekata za lica sa invaliditetom i njihovu integrisanost u svakodnevni život.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateškog/ih cilja/eva i zadovoljenju potreba ciljne/nih grupe/a („prihvatljive aktivnosti za finansiranje") su:

 • informisanje i edukacija privrednika, investitora, vlasnika-korisnika objekata o važećim zakonskim normama i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata;
 • informisanje i edukacija učesnika u izgradnji-projektanata, izvođača, revidenata i nadzora nad izvođenjem građevinskih radova, o važećim zakonskim normama i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata;
 • informisanje i edukacija, vršioca javnih funkcija, o važećim zakonskim normama i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata;
 • informisanje i edukacija državnih i lokalnih službenika, o važećim zakonskim normama i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata;
 • informisanje i edukacija inspekcijskih organa, o važećim zakonskim normama i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata;
 • informisanje i edukacija studenata arhitektonskog i građevinskog fakulteta, o važećim zakonskim normama i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata;
 • informisanje i edukacija, predstavnika medija, o važećim zakonskim normama i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata;
 • informisanje i edukacija samih lica sa invaliditetom o važećim zakonskim normama i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata;
 • izrada analize pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu Glavnog grada Podgorice, shodno Pravilniku o bližim uslovima i  načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom;
 • izrada analize pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu opštine Kotor, shodno Pravilniku o bližim uslovima i  načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom;
 • izrada analize pristupačnosti Fakulteta u Crnoj Gori shodno Pravilniku o bližim uslovima i  načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom;
 • izrada analize pristupačnosti objekata kulture shodno Pravilniku o bližim uslovima i  načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom;
 • izrada analize pristupačnosti objekata pošta u Crnoj Gori shodno Pravilniku o bližim uslovima i  načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom;
 • izrada analize pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi - otvoreni i zatvoreni sportski i rekreativni objekti,  shodno Pravilniku o bližim uslovima i  načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom;
 • izrada analize pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi, autobuskih stanica shodno Pravilniku o bližim uslovima i  načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom;
 • izrada turističkih brošura ili auto-karata sa pristupačnim objektima u Crnoj Gori;
 •  izrada WEB IT aplikacije koja bi se mogla downloadovati i koja bi se nalazila na sajtu ovog ministarstva;
 • aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata;
 •  aktivnosti na postavljanju interaktivne mape sa pristupačnim objektima za lica sa invaliditetom na aerodromima, autobuskim i željezničkim stanicama;
 • organizovanje događaja na temu unapređenja pristupačnosti u oblasti turizma i stvaranja kvalitetne turističke ponude za lica sa invaliditetom sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije kao i lokalnih turističkih organizacija;
 • organizovanje studijske posjete zemljama koje su visoko rangirane u oblasti pristupačnosti svojih gradova.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je:  80.000,00€

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu ie 10.000,00€, a  najviši 20.000€.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dva projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom  projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija (podnosilac projekta i partner) koja je:

 • upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na zaštitu lica sa invaliditetom;
 • se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu 2020. fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha)
 • prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokum2nt, organizovala skup ili realizovala projekat/program koji se odnosi na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 1. doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i    realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 2. kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
 3. kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
 4. transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list CG", br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija https://www.gov.me/dokumenta, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 31. oktobrom 2021. godine

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs ("Službeni list CG", br.14/18), a koji je sastavni dio ovog Konkursa.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 • fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO
 • fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO a koji se odnose na zaštitu lica sa invaliditetom;
 • dokaz o podnešenoj poreskoj prijavi za 2020. godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • CV organizacije;
 • dokaz koji podrazumijeva fcc ugovor o realizaciji  projekta u ovoj oblasti, press kliping, transapentan dokaz da je NVO  u prethodne tri godine  u oblasti zaštite lica sa invaliditetom sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat/program koji se odnosi na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije (ako se prijavljuje na  javni konkurs zajedno sa partnerskom nevladinom organizacijom obaveza važi i za partnersku organizaciju);
 • ovjerenu izjavu da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projekat/program od drugih državnih organizacionih jedinica;
 • ovjerenu izjavu potpisanu od strane ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da za projekat/program sa kojim aplicira nije dobio sredstva od istog ili drugog donatora u predhodnoj godini;
 • potpisana i ovjerena izjava o istinitosti svih podataka navedenih u prijavi projekta/programa.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske 19 Podgorica, sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 10-370/51 pod nazivom “Pristupačnost objekata licima sa invaliditetom - kao načelo pri planiranju i izgradnji objekata "

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Eventualna pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti i elektronskim putem na adresu: jelena.raicevic@mepg.gov.me, najkasnije do 25. oktobra 2021.godine.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
Objavljen: 01.10.2021.
Rok za prijavu: 31.10.2021.
Naziv:Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom
Tip:Konkurs
Ukupna sredstva80.000,00€
Iznos pojedinačne podrške:od 10.000,00€ do 20.000,00€
Namijenjeno za:Nevladinim organizacijama
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?