Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom

Objavljeno: 12.04.2023. 11:39 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizcijama („Službeni list Crne Gore“  br. 39/11 i 37/11), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023 godini („Službeni list CG„ br.151/22), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZAŠTITI LICA SA INVALIDITETOM

Pod nazivom

 “Pristupačni objekti-kvalitet života  OSI ”

Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom, a koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih:

 • Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom;
 • Strategijom za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju  jednakosti  2022-2027 godine;
 • Zakonom o zabrani diskriminacije;
 • Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i
 • Zakonom o planiranju i izgradnji objekata

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programio nevladinih organizacija u 2023. godini su:

 • Opšti cilj - doprinos povećanju ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u skladu sa načelima UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, Ustavom Crne Gore i zakonom;
 • pristupačniji objekti u javnoj upotrebi;
 • pristupačniji turistički objekti ;
 • poboljšana primjena propisa radi povećanja opšteg nivoa pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi;
 • dostupne informacije o pristupačnim objektima u javnoj upotrebi i turizmu.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija (podnosilac projekta i partner) koja je:

 • Upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • U Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na zaštiti lica sa invaliditetom;
 • Da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • Predala poreskom organu prijavu za prethodnu 2022 fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • Prethodne tri godine sprovela istraživanja, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat/program koji se odnosi na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu slijedećih kriterijuma:

 • Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije;
 • Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
 • Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finanasiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Sluzbeni list CG” br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave https://www.mju.gov.me/dokumenta, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja istog na internet stranici ovog ministarstva I portalu e -uprave.

Prijava projekata/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sardržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za  finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG”, br.14/18), a koji je sastavni dio ovog Konkursa.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 • fotokopiju rjeđenja o upisu u Registar nevladinih organizacija;
 • fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO , a koji se odnose  na zaštitu lica sa invaliditetom;
 • dokaz o podnijetoj poreskoj prijavi za 2022. godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • CV organizacije;
 • Dokaz koji podrazumijeva fcc ugovor o realizaciji projekta u ovoj oblasti, press kliping, transparentan dokaz da je NVO u prethodne tri godine u oblasti zaštite lica sa invaliditetom sprovela istraživanje,  izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat/program koji se odnosi na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije, potpisan od strane  lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije ( ako se prijavljuje na javni konkurs zajedno sa  partnerskom nevladinom organizacijaom obaveza vazi i za partnersku organizaciju);
 • Ovjerenu izjavu da će NVO prije potpisivanja ugovora, obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projekat/program od drugih državnih organizacionih jedinica;

Prioritetni problemi u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su:

 • nepristupačni objekti u javnoj upotrebi;
 • nepristupačni turistički objekti;
 • nedostatak adekvatnih evidencija o pristupačnosti turističkih objekata sa akcentom na plaže i nacionalne parkove;
 • nedostatak evidencije podataka od strane inspekcije, koji se odnose na podatke u vezi sa primjenom standarda pristupačnosti prilikom izgradnje novih objekata;
 • nedostatak podataka o iskustvima i primjerima dobre prakse u zemljama koje su visoko rangirane u oblasti pristupačnosti svojih gradova;
 • nedovoljna informisanost privrednika, investitora, vlasnika-korisnika objekata, učesnika u izgradnji, državnih i lokalnih službenika, namještenika i vršioca javnih funkcija, studenata arhitektonskog i građevinskog fakulteta, predstavnika medija, i samih lica sa invaliditetom o važećim zakonskim normama i  posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata;
 • Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateškog/ih cilja/eva i zadovoljenju potreba ciljne/nih grupe/a ( “prihvatljive aktivnosti za finansiranje”) su:
 • preduzimanje aktivnosti sa vlasnicima ili korisnicima objekata u javnoj upotrebi u cilju obezbjeđenja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada u istim, licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom;
 • preduzimanje aktivnosti sa vlasnicima ili korisnicima turističkih objekata za izradu elemenata pristupačnosti na turističkim objektima u cilju stvaranja kvalitetne turističke ponude za lica sa invaliditetom;
 • organizovanje sastanaka na temu unapređenja pristupačnosti u oblasti turizma;
 • izradu turističkih brošura ili auto-karata sa pristupačnim objektima u Crnoj Gori;
 •  preduzimanje aktivnosti na postavljanju interaktivne mape sa pristupačnim objektima za lica sa invaliditetom na aerodromima, autobuskim i željezničkim stanicama;
 •  Informisanje-prenošenje znanja i iskustva-primjeri dobre i loše prakse u zemljama koje su visoko rangirane u oblasti pristupačnosti svojih gradova;
 • edukacija investitora, vlasnika-korisnika objekata, učesnika u izgradnji, državnih i lokalnih službenika, studenata arhitektonskog i građevinskog fakulteta, vršioca javnih funkcija, predstavnika medija, zainteresovane javnosti i samih lica sa invaliditetom o važećim zakonskim normama i  posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata;
 • izradu analize pristupačnih objekata u javnoj upotrebi u cilju izrade interaktivnih mapa-baze podataka
 • Ukupan iznos sredstava koja se mogu realizovati ovim konkursom je 147.466,98 €.
 • Najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektu/programu je  10. 000,00 € a najviši 30. 000,00 €.

 

Na ovaj konkurs nevladina organizacija moze prijaviti najviše dva projekta/programa ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući I CD treba poslati isključivo poštom na slijedeću adresu:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja I urbanizma, IV Proleterske 19 Podgorica

Sa napomenom NE OTVARATI- prijava na javni konkurs broj: 1011-333/23-2282/2 od 12. aprila 2023. godine pod nazivom

 • „ Pristupačni objekti-kvalitet života  OSI ”

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Eventualna pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti i elektronskim putem na adresu: jelena.raicevic@mepg.gov.me, najkasnije do 05. maja 2023. godine.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom,  Ministarstva ekologije, prostornog planiranja  i urbanizma, će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa,na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i portaul e -uprave, objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste  u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna je da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 12.04.2023.
Rok za prijavu: 12.05.2023.
Naziv:Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom
Tip:Javni konkurs
Ukupna sredstva147.466,98€
Iznos pojedinačne podrške:od 10.000,00€ do 30.000,00€
Namijenjeno za:NVO
Može biti investirano u:Zaštita lica sa invaliditetom
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?