Održivo korišćenje prirodnih resursa

Sveobuhvatni prosperitet jedne države nije moguć bez poljoprivredne proizvodnje, očuvanih šuma, čistih voda, sačuvanog biodiverziteta flore i faune.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao nadležni organ državne uprave u saradnji sa naučnim instituacijama, širom zainteresovanom javnošću predlaže uslove, način i dinamiku sprovođenja mjera agrarne politike (Agrobudžet), kojim se opredjeljuju nacionalna sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede.  Agrobudžet je koncipiran po ciljevima  i segmentiran na: mjere tržišno-cjenovne politike (direktna plaćanja),  mjere za zajedničku organizaciju i za stabilizaciju tržišta, mjere ruralnog razvoja koje su usmjerene na jačanje konkurentnosti proizvođača hrane, na održivo gazdovanje prirodnim resursima, na poboljšanje kvaliteta života i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima i mjere podrške opštim servisima u poljoprivredi koje se odnose na edukativne i promotivne aktivnosti, kontrolu kvaliteta i bezbjednosti hrane.

Glavni cilj poljoprivredne razvojne politike je povećanje obima proizvodnje, unapređenje kvaliteta proizvoda i unapređenja uslova života u ruralnim podučjima, kao i postizanje sinergetskog efekta poljoprivrede i ostalih privrednih grana u funkciji  opšteg prosperiteta i ekonomskog razvoja društva u cjelini.

Uz poštovanje međunarodnih standardna i normi i respektabilni odnos prema tradiciji, kroz mjere aktuelne poljoprivredne politiku očekujemo bolje pozicioniranje  naših proizvođača na širem tržištu.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?